Vi søker etter deg som har lyst til å utgjøre en forskjell for våre ungdommer!

Miljøterapeut- inntil 3 faste 100% stillinger

Om stillingen

Ved Røvika ungdomssenter er det ledig inntil  3 faste 100 % stillinger som miljøterapeut. Stillingene er p.t. i turnus med arbeid hver tredje helg.

Grunnet behov for kjønnsmessig balanse i arbeidsgruppen oppfordres menn til å søke.

Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

 • Å arbeide systematisk etter arbeidsmodeller fra kognitiv atferdsterapi, dialektisk atferdsterapi og miljøterapi.
 • Ved avdeling Åsheim for omsorg, arbeide etter OEM, Omsorgs- og endringsmodellen Bufetat.
 • Ved akuttavdeling Skogly arbeide etter nasjonal veileder akutt.
 • Delta i systematisk observasjon og kartleggingsarbeid.
 • Gjennomføre målrettet miljøterapi.
 • Være igangsetter og pådriver av aktivitet sammen med beboere.
 • Oppgaver som ansvarsvakt og hovedkontakt.
 • Utarbeide handlingsplaner og rapportering.
 • Legge til rette for beboernes dagtilbud (skole).
 • Arbeide med forløpet i akuttplasseringen.
 • Praktiske oppgaver knyttet til daglig drift.
 • Traumesensitivt barnevern.
 • Samarbeide med ulike instanser og ungdommens familie.
 • Oppgaver knyttet til akuttelefon for region nord utenom kontortid for avdeling for inntak region nord.
 • Delta i fagutvikling og arbeide med egen utvikling.

Hva slags bakgrunn har du?

 • Må ha minimum 3-årig høgskoleutdanning som barnevernpedagog, sosionom eller vernepleier, eller annen relevant utdanning som er godkjent etter kompetansekrav for ansatte i barnevernsinstitusjon..
 • Ønskelig med kunnskap og kompetanse i kognitiv atferdsterapi og dialektisk atferdsterapi.
 • Ønskelig med praktisk erfaring fra barneverninstitusjon eller med ungdom i eller utenfor institusjon.
 • Erfaring fra planarbeid er ønskelig.
 • Må ha kunnskap om Lov om Barnevern.
 • Kunnskap og forståelse av miljøterapi, systemet som terapeut.
 • Det kreves alminnelig god helse, da arbeid med barn og unge på tiltak kan være/er psykisk og fysisk krevende.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Førerkort klasse B.

Hvem ser vi etter?

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på norsk.
 • Smidighet og fleksibilitet samt evne til å arbeide strukturert vektlegges.
 • Arbeide i team, samt arbeide selvstendig.
 • Være en trygg, tydelig og forutsigbar voksen som fremstår som god modell med klare grenser.
 • Være i stand til å arbeide strukturert, systematisk og lojalt i henhold til vedtatte behandlingstiltak.
 • Kunne opptre rolig, men bestemt i utfordrende grensesettingssituasjoner, samt tåle å stå i konflikter og samtidig klare å vise omsorg, empati og forståelse.
 • For oss er det også viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen.

Hva får du hos oss?

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1489 miljøterapeut, lønnsramme 15, alt. 7-11, ltr. 42 – 60 p.t. (kr 398 800 – kr 535 200 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Gode samarbeidsrelasjoner, dyktige og motiverte medarbeidere.
 • Deltagelse i teamarbeid med terapeuter og ledelse.
 • Veiledning knyttet til metode utfra målgruppe.
 • Opplæring knyttet til metode og modell etter målgruppe.
 • En utfordrende og meningsfull jobb i en institusjon og organisasjon i utvikling.
 • Faglig utvikling, gjennom deltagelse i et stort og spennende fagmiljø i regionen.

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulikekompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisertstatistikk. 
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Stillingen er p.t. lagt til Røvika ungdomssenter.
 • Prøvetid 6 måneder, kan forlenges ved fravær i henhold til lov om statens ansatte §15.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Det bes oppgitt minst to referanser av nyere dato.
 • Ansettelse skjer i Barne-, ungdoms-og familieetaten på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, regler og avtaler.
 • Ved organisatoriske endringer, tas det forbehold om endringer av arbeidsoppgaver og arbeidssted.

Kontaktinformasjon

 • Enhetsleder Kristin Eidissen, tlf. 466 15 493
 • Fagansvarlig Mike Furuli, tlf. 466 15 486

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et ev. intervju, eller legges ved elektronisk.

Søkere som innkalles til intervju må forberede seg til intervjuet utfra tilsendt beskrivelser av fag og metodemodeller ved enheten.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter de tre nordligste fylkene med totalt ca. 700 ansatte.

Røvika ungdomssenter er en akuttinstitusjon med 8 plasser for ungdom i alderen 13 – 18 år, fordelt på to avdelinger, Åsheim og Skogly. Avdeling Åsheim med 3 plasser er avdeling med målgruppe Omsorg. Avdeling Skogly har 5 plasser med målgruppe akutt. Institusjonen ligger i Røvik i Fauske kommune, 8 km vest for Fauske sentrum.

Avdeling for beredskapshjemmene i region nord er ved Røvika ungdomssenter, og har oppfølging av beredskapshjemmene i region nord. Ansatte ved Beredskapshjemavdelingen har oppfølging av beredskapshjemmene ved plassering av barn i nordland , Troms og Finnmark. Avdelingen har 60 beredskapshjem for akutt og kortvarige plasseringer fordelt i hele Nord-Norge og har systematisk veiledning og oppfølging av hjemmene. Akuttelefon for Region nord er tilknyttet Røvika ungdomssenter utenom kontortid for avdeling Inntak region nord.

Røvika ungdomssenters hovedoppgaver er ivaretakelse og trygg omsorg i den akutte fasen, kartlegging, analyser, samt miljøterapeutiske observasjoner og tilnærminger. Vi søker å finne styrker/ressurser og barrierer hos ungdommen, og på den måten bidra til å finne videre tiltak. Institusjonen gir god omsorg og trygghet gjennom tydelige strukturer og grenser. Det jobbes systematisk og planmessig med å etablere mer varige løsninger som ivaretar ungdommens behov på lengre sikt.

Søknadsfrist

6. mai 2021

Kommune

Fauske-Fuossko

Omfang

Heltid (3 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Fauske Røvika Ungdomssenter

Miljøterapeut – inntil 3 faste 100% stillinger – Bufetat – Jobbnorge