Ønsker du å være med og bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag? Bufetat, region sør søker

Miljøterapeuter/spesialutdannede miljøterapeuter

Om stillingene

Agder behandling ungdom, avd Skomrak er en adferdsinstitusjon for ungdom som har fire plasser og tar i mot ungdommer fra 13 – 18 år. Vi har flere ledige faste stillinger i 100 % resp 60 % på dag/kveld, samt 84 % våken nattevakt. Arbeidstiden er etter enhver tid gjeldende turnus. Vi arbeider for tiden i en todelt turnus på dag/kveld og hver tredje helg. På dag-/kveldsvakter er det 3 miljøterapeuter på jobb, mens på natt er det 2 våkne nattevakter.

Avdelingen har også behov for tillkalingsvikarer med treårig relevant høyskoleutdannelse/eventuelt med påbegynt relevant utdannelse. 

Vennligst merk din søknad med vilken stilling du søker på. Tiltredelse etter avtale.

På bakgrunn av personalgruppens sammensetning oppfordres menn til å søke.  

Som miljøterapeut på avdeling Skomrak vil du være en del av en personalgruppe med bred faglig kompetanse. Du vil delta aktivt i det daglige omsorgs- og utviklingsarbeidet rundt ungdommen. Dette krever at du har god forståelse for miljøterapi og traumebevisst omsorg, at du er nysgjerrig, undrende og villig til å tilegne deg ny fagkunnskap. 

Du vil være tiltaksansvarlig for en eller flere barn og sammen med en kollega utgjøre et team rundt ungdommen som vil være bindeleddet til ungdommens familie, nettverk, barneverntjeneste, skole og andre samarbeidsinstanser. Videre har du ansvaret for å iverksette og videreføre tiltak til beste for ungdommens utvikling i nært samarbeid med resten av personalgruppen og avdelingsleder. I tilegg skal du ivareta praktiske oppgaver knyttet til ungdommen, og sørge for å legge til rette for medvirkning og at ungdommens stemme kommer frrem. 

Som miljøterapeut kan du også bli tildelt oppgaver som familieansvarlig, helseansvarlig, skoleansvarlig, kartlegger og lokal trener i Trygghet & sikkerhet. Skulle du bli tildelt noen av disse rollene vil du få opplæring og du vil være endel av et team med dette som ansvarsområde.

Om oss på Skomrak

Agder behandling ungdom, avd Skomrak i Lyngdal er en adferdsinstitusjon for ungdom som har fire plasser og tar i mot ungdommer fra 13 – 18 år etter hjemmel i barnevernsloven § 4-24,  § 4-26 og § 4-25.

Ved avdeling Skomrak har vi tro på at mennesker har like stor verdi og er like verdifulle. Vårt arbeid er basert på grunnsynet om at hvert enkelt menneske har sin egenart og ulik sosial tilknytning som påvirker livet og oppveksten vår. Vi møter menneskene der de er, og har tro på at alle mennesker har en iboende mulighet for vekst, og behov for gode vekstvilkår.

Ved Agder behandling ungdom driver vi institusjonsbasert behandling for alvorlige atferdsvansker og vi jobber etter et standarisert forløp. Det overordnede målet er å oppnå varig og positiv atferdsendring hos ungdommene. 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Målrettet faglig – og miljøterapeutisk arbeid med atferdsutfordrende ungdommer.
 • Praktiske oppgaver rundt ungdommene og i avdelingen.
 • Motivere og engasjere ungdommene i positive aktiviteter.
 • Utøve god og trygg omsorg for ungdommene.
 • Samarbeid med foreldre/foresatte, sosialt nettverk, kommunen, inntak, skole og andre viktige samarbeidspartnere rundt den enkelte ungdommen. 
 • Skriftlig dokumentasjon.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves treårig relevant høyskoleutdanning, gjennomført bachelor eller tilsvarende 180 studiepoeng som sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, sykepleier med videreutdanning i psykisk helse/ familieterapi, eller lærer med videreutdanning i spesialpedagogikk, eventuelt annen tilsvarende utdanning.
 • Det er ønskelig at du har master i rus, psykologi, psykiatri, familie, helse etc.
 • Relevant erfaring fra arbeid med målgruppen kreves.
 • Selvstendighet i skriftlig arbeid og gode kunnskaper i bruk av IKT som arbeidsverktøy.
 • Førerkort klasse B.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi ser etter deg som

 • er faglig utforskende
 • er genuint interessert i ungdom og balanserer trygt mellom omsorgsfulle handlinger og faglige vurderinger
 • er robust og takler å stå i krevende smerteuttykk over tid
 • ser verdien av standardiserte forløp og koblingen disse har for å kunne levere kvalitet i tjenesten
 • tillitvekkende og pålitelig
 • er handlekraftig og løsningsorientert innenfor gitte rammer
 • har gode samarbeidsevner og er veiledningsbar
 • bygger gode relasjoner

Personlige egenskaper vil bli vektet høyt.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med positive og engasjerte kollegaer.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Teamarbeid.
 • Veiledning i arbeidet.
 • Ansettelse i Barne-, ungdoms- og familieetaten skjer på de vilkår som til en hver tid går fram av gjeldende lover, regler og avtaler.
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog, 1508 vernepleier i lønnsramme 15, alt. 5 – 11, med lønn fra p.t. kr 396 900 – kr 507 600,- pr. år (ltr. 40 – 56) og i stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, 1185 spesialutdannet sosionom, 1509 spesialutdannet vernepleier, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog i lønnsramme 18, alt. 5 – 11, med lønn fra p.t. kr 468 300 – kr 543 500 pr. år (ltr. 51 – 60). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Agder behandling ungdom, avdeling Skomrak i Lyngdal.  
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Harriet Silseth, tlf. 466 18 359

Enhetsleder Trond Sælør, tlf. 468 79 609

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju.

Om oss

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Søknadsfrist

6. september 2021

Kommune

Lyngdal

Omfang

Heltid (3 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Lyngdal i Agder

Miljøterapeuter – Bufetat – Jobbnorge ID 206216