Avdelingsleiar i heimetenesta

Er du vår nye avdelingsleiar?

Heimetenesta skal gi tenester til dei som bur heime og i våre 43 omsorgsbustader.

Omsorgstenestene er for tida inne i ein spennande prosess der vi arbeider med ei framtidsretta organisering av tenestene, ei organisering som også tek høgde for dei nye utfordringane kommunane. Kommunane i Hallingdal har eit utstrakt samarbeid på mange område, og arbeider for å løyse nokon av utfordringane i fellesskap.

Det er ein forventning om stor grad av tverrfagleg samarbeid i avdelinga og avdelingane. Leiargruppa i helse og omsorg har ein brei fagleg samansetning. Kommunen har god leiarstøtte og eiget oppfølgingsprogram som kan nyttast ved behov. Vi arbeidar for å vera ein lærande organisasjon, ein organisasjon der vi anerkjenner dei tilsette sine styrkar.
Avdelingsleiar er delegert det administrative og budsjettmessige ansvar for avdelinga i tillegg til personalansvar og fagleg ansvar. Som avdelingsleiar vil du ha muligheit til å utvikle tenesta. Vi ynskjer engasjement og resultat.

Avdelingsleiar rapporterer til kommunalsjef og sit i leiargruppa for helse og omsorg.

Ansvar og arbeidsoppgåver vil blant anna bestå i:

 • Leie verksemda i tråd med overordna planer og sørgje for at pålagte oppgåver skjer i samsvar med gjeldande faglege og rettslege rammer
 • Sørgje for at avdelinga tek i vare sine primære oppgåver innan utgreiing, behandling, undervising og informasjon overfor pasientar og pårørande
 • Sikre god rekruttering og eit godt arbeidsmiljø som gir utgangspunkt for fagleg og personleg utvikling for alle medarbeidarar
 • Sikre fagutvikling og kvalitetssikring ved avdelinga
 • Sikre rapportering, evaluering og strategisk initiativ knytt til aktivitetsmål
 • Etablere og ta i vare god samhandling med samarbeidspartnarar i kommune- og spesialhelsetenesta

Er du ein av våre nye avdelingsleiarar?
Vi søkjer ein synleg og samlande leiar som arbeidar strukturert, men som også er kreativ og initiativrik

Du har:

 • høgskuleutdanning innan helsefag, leiing eller administrasjon
 • erfaring med IKT som arbeidsverktøy
 • førarkort for bil
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne

Vi ynskjer at du:

 • har erfaring med personalleiing, økonomi/budsjett og driftsoppgåver
 • kan inspirere, motivere og rettleie dei tilsette
 • har erfaring og forståing for ulike brukargrupper sine behov
 • har kunnskap om turnusplanlegging
 • er tydeleg, målretta og positiv, med gode evner til å kommunisere
 • er strukturert og prosessorientert med fokus på løysingar og resultat
 • har evne til dialog og samarbeid

Vi tilbyr:

 • mange, varierte og spennande arbeidsoppgåver og utfordringar
 • tett samarbeid i ei god og trygg leiargruppe
 • fagleg rettleiing og moglegheit for vidareutdanning
 • tverrfagleg samarbeid og nettverksgrupper både internt og i Hallingdal
 • løn og tilsetjingsvilkår etter avtale
 • god pensjonsordning
 • hjelp til å skaffe bustad og ev. barnehageplass

Anna:

 • Gyldig politiattest må leggas fram
 • I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal blir offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden din.

Send søknad:

 • Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Trykk på den grøne knappen oppe til høgre: Send søknad, godta personvernvilkåra og trykk Neste (du treng ikkje å opprette brukar først).
 • Godkjente kopiar av vitnemål og attestar må takast med til arbeidsgivar ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.
 • Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Søknadsfrist: 21.02.2021

Kontaktperson: Aud Torill Sæbø, tlf. +47 91673948

“Gol er ein god stad å bu for alle”
Gol er en kommune i Hallingdal med ca. 4.600 innbyggere. Vi kan by på gode muligheter for aktiv fritid, både innen friluftsliv og kultur. Hallingdal har 14 skianlegg med Hemsedal som det største. Gol har et koselig og innbydende sentrum, som er et knutepunkt i Hallingdal, og en populær handleplass med mange og varierte butikker. Gol ligger midt mellom øst og vest med kort vei både til Oslo og Bergen. Kommunen er inkluderende og familievennlig og har ny grunnskole og ny flerbrukshall, med god barnehagedekning og et variert skoletilbud i videregående skole.

Gol kommune – Avdelingsleiar for heimetenester