Har du erfaring med institusjonsarbeid og søker nye utfordringer?

Avdelingsleder ved akuttavdeling

Om stillingen

Stillingen er knyttet til avdeling Skogly med målgruppe Akutt. Ved avdelingen arbeides det etter nasjonal veileder for akuttarbeide i statlig virksomhet. Avdelingsleder har ansvar for daglig drift ved avdelingen og har personalansvar for miljøpersonalet ved avdelingen. Avdelingen har ansvar for regional akuttelefon utenom kontortid for avdeling Inntak – akutt region nord.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder for avdelingsleder

 • Daglig og administrativt ansvarlig for driften ved avdelingen, bidra til helhetlig fokus ved institusjonen.
 • Sammen med leder ansvarlig for at institusjonen drives i henhold til kvalitetsforskriften.
 • Ansvarlig for at institusjonen har gode rutiner for planarbeid, rapporteringer og faglige vurderinger i arbeidet med dem som er plassert ved institusjonen.
 • Herunder veiledning og oppfølging av personalgruppen og den enkelte ansatte.
 • Være oppdatert og følge saker vi jobber med, og lede møter knyttet til sakene.
 • Bistå i faglig utviklingsarbeid.
 • Ansvar for saksgang og samarbeid med eksterne instanser knyttet til målgruppen ved institusjonen.
 • Delta i institusjonens ledergruppe.
 • Administrative oppgaver knyttet til drift av avdeling, som turnus, lønnsgrunnlag og personal, både direkte personalarbeid, gjennom elektroniske saksbehandlersystem for enheten, og opp mot Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (BSA).
 • Flere arbeidsoppgaver kan tilkomme

Hva slags bakgrunn har du?

 • Må ha minimum 3-årig høyskoleutdanning; barnevernfaglig, vernepleier, pedagogisk eller helsefaglig.
 • I tillegg er det ønskelig med 15 studiepoeng innen ledelse og adm.
 • Må ha relevant erfaring fra arbeid med ungdom og deres familier i eller utenfor institusjon.
 • Erfaring fra planarbeid er ønskelig.
 • Erfaring fra kognitiv atferdsterapi og familiearbeid er ønskelig.
 • Må ha kunnskap om Lov om barnevern
 • Må ha kunnskap og forståelse av miljøterapi-systemet som terapeut.
 • Kunnskap om barn og unges rettigheter i skolen vektlegges.
 • Ønskelig med relevant videreutdanning.
 • Må ha relevant ledererfaring.
 • Gode IKT ferdigheter.
 • Det kreves god helse da arbeid med ungdom i institusjon er fysisk og psykisk krevende.
 • Førerkort klasse B.

Hvem ser vi etter?

 • Fremstå som en tydelig, klar og omsorgsfull leder med gode motivasjonsferdigheter.
 • Være i stand til å arbeide strukturert og systematisk.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • God helse og stabil i arbeidsforholdet.
 • Må være smidig, fleksibel og ha en positiv holdning samt tåle tilbakemeldinger.
 • Være en trygg, forutsigbar og tydelig voksen som fremstår som en god modell med klare grenser. Vise engasjement,forståelse,empati, initiativ og interesse for ungdommene og deres familie.
 • Kunne opptre rolig, men bestemt i grensesettingssituasjoner, og tåle å stå i konflikter uten å la seg avvise.
 • Godt humør og evne til å tenke positivt, spesielt i vanskelige situasjoner.
 • Opptre lojalt i henhold til vedtatte behandlingstiltak.
 • Personlig egnethet tilegges betydelig vekt.

Hva får du hos oss?

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1407 som avdelingsleder ltr. 59-71 (kr 526 000 – 658 300) . Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • En utfordrende jobb i en institusjon og organisasjon i utvikling.
 • Faglig utvikling.
 • Systematisk ekstern veiledning av spisskompetansemiljøet for omsorg samt ekstern veiledning i OEM – Omsorgs- og endringsmodellen region nord.

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulikekompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisertstatistikk. 
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Stillingen er p.t. lagt til Røvika ungdomssenter.
 • Prøvetid 6 måneder, kan forlenges ved fravær i henhold til lov om statens ansatte §15.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Det bes oppgitt minst to referanser av nyere dato.
 • Ansettelse skjer i Barne-, ungdoms-og familieetaten på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, regler og avtaler.
 • Ved organisatoriske endringer, tas det forbehold om endringer av arbeidsoppgaver og arbeidssted.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Kristin Eidissen tlf 466 15 493

Fagansvarlig Mike Furuli, tlf 466 15 486

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et ev. intervju. Søkere som innkalles til intervju, må forberede seg til intervjuet utfra tema som informeres om ved avtale om intervju.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, rettferdsvederlag, tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og vold i nære relasjoner. Bufetat er organisert i fem regioner samt Bufetat Senter for administrasjon og utvikling med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som hovedkontor i Oslo. Bufetat er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter de tre nordligste fylkene med totalt ca. 700 ansatte.

 

Røvika ungdomssenter er en akuttinstitusjon med 5 plasser for ungdom i alderen 13 – 18 år ved akuttavdeling Skogly, og med 3 plasser for ungdom i alderen 13- 18 år ved Omsorgsavdeling Åsheim. Institusjonen ligger i Røvik i Fauske kommune, 8 km vest for Fauske sentrum. Akuttelefon for region nord er lagt til Røvika ungdomssenter utenom kontortid for avdeling for inntak region nord.

Røvika ungdomssenters hovedoppgave er knyttet til ivaretakelse og trygg omsorg i den akutte fase, kartlegging, analyser, samt miljøterapeutiske observasjoner og tilnærminger. Vi søker å finne styrker / ressurser og barrierer hos ungdommen , og på den måte bidra til å finne videre tiltak. Institusjonen gir god omsorg og trygghet gjennom tydelige strukturer og grenser . Det jobbes systematisk og planmessig for å etablere mer varige løsninger som ivaretar ungdommens behov på lengre sikt.

Institusjonen har også en avdeling for beredskapshjem med 14 årsverk og ansatte lokalisert i hele landsdelen. Beredskapshjem er familier som er særlig godt egnet til å ta vare på barn og ungdom som må flytte raskt fra sine foreldre. Avdelingen har p.t. et måltall på 60 beredskapshjem fordelt i hele Nord-Norge. Avdeling for beredskapshjem skal sikre god oppfølging og faglig bistand til beredskapshjem tilknyttet Bufetat, region nord.

Søknadsfrist

6. mai 2021

Kommune

Bodø Fauske-Fuossko

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Røvika Ungdomssenter, akuttavdeling Skogly

Avdelingsleder ved akuttavdeling – Bufetat – Jobbnorge