Vil du lede og videreutvikle behandlingstilbud for ungdom?

Avdelingsleder - Jong ungdomshjem (LBR)

Om stillingen og om oss

Ved Jong Ungdomshjem er det ledig fast stilling, 100 %, som avdelingsleder.

Vi søker deg som i tillegg til å sikre daglig drift, kan bidra i utviklingen av rusbehandling for unge i henhold til læringsbasert rusbehandling (LBR). 

Jong ungdomshjem tilbyr Læringsbasert rusbehandling (LBR) for ungdom mellom 13 og 18 år. Målgruppen er ungdom med alvorlige atferdsvansker, herunder alvorlige og vedvarende rusproblemer. Ungdommene er plassert i henhold til barnevernsloven §§ 4-24 og 4-26. Institusjonen har plass til fire ungdommer av begge kjønn. Beliggenhet er på Emma Hjort i Bærum kommune.

Rusbehandlingen bygger på læringsteoretiske prinsipper og kognitiv atferdsteori. Det tilstrebes at ungdommen skal gjenkjenne eget rusmønster og opparbeide seg ferdigheter og mønstre som erstatter rusatferden. Det legges stor vekt på samarbeid med familie og ungdommens naturlige nettverk, samt opprettholde/etablere skole-/dagtilbud.

Jong ungdomshjems tilbud om rusbehandling videreutvikles i samarbeid med Bufetat region vest og NUBU. Stillingen innebærer kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og konsultasjon, samt regelmessige fagseminar.

Enheten skal nå utvides med en ny behandlingsavdeling, samt av ressursmiljø for opplæring og veiledning i håndtering av rusutfordringer i regionens øvrige barnevernstiltak.

Dette får du jobbe med hos oss

 • Du får ansvar for oppfølging av økonomi/administrasjon, personal og fag for avdelingen.
 • Du vil bli ansvarlig for individuell og systematisk oppfølging av medarbeidere, samt sikre god faglig standard i behandlingsarbeidet i tett samarbeid med avdelingens behandlingsleder og ekstern LBR-konsulent.
 • Du får ansvar for daglig drift og bemanning, samt rapportering og oppfølging av avdelingens internkontroll og risikovurderinger.
 • Som avdelingleder er du sentral i vurdering og gjennomføring av inntak, samt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Du vil bidra i arbeidet med utvikling av enheten generelt, samt i etablering av ny behandlingsavdeling og ressursmiljø for ruskompetanse.

Hvilken bakgrunn har du?

 • Du har minimum tre års utdanning fra høyskole/universitet som gjennomført bachelorgrad eller 180 studiepoeng innen sosialfag. I tillegg er det ønskelig med minimum 15 studiepoeng innen ledelse og administrasjon.
 • Det er en fordel med erfaring fra ledelse av institusjon/døgnenheten.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som:

 • har forståelse for, og erfaring fra styring og ledelse, samt god organisasjonsforståelse
 • har evne til å motivere medarbeidere, jobbe systematisk og målrettet med å utvikle avdelingen og medarbeiderne med fokus på miljøterapeutisk arbeid  i henhold til metode og standardisert forløp
 • har evne til å definere og nå mål, samt tydeliggjøre ansvar, roller og krav i egen avdeling, dette i samarbeid med behandlingsleder
 • evner å inkludere medarbeidere og lokalt arbeidsmiljøutvalg i det løpende arbeidet med å sikre et godt arbeids- og fagmiljø 

Hvis du har inngående forståelse for krav om effektiv ressursutnyttelse, kvalitet i tjenesten og involvering av brukere, vil det bli vektlagt.

Dette får du hos oss

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1407 som avdelingsleder med lønn fra p.t. kr 563 900 – 677 600 (ltr. 62 – 72). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Jong ungdomshjem i Bærum.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge. 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Per Morten Bakke, tlf. 46616977

Enhetsleder Line Andersen Skavhaug, tlf. 46616978

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju.

 

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken med unntak av tidligere Buskerud.  I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo.

Regionkontoret ligger på Lillestrøm.

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Søknadsfrist

22. august 2021

Kommune

Bærum

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Emma Hjort, Bærum

Avdelingsleder – Jong ungdomshjem – Bufetat – Jobbnorge ID 208390