For vårt nasjonale spisskompetansemiljø for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem søker vi:

Fagspesialister

Om Bufetat og Spisskompetansemiljøene (SKM)

Bufetat skal bli landsledende innenfor kompetanse- og fagutvikling, og har etablert 10 nasjonale spisskompetansemiljøer (SKM) for viktige barnevernområder.

Spisskompetansemiljøet for akuttiltak i institusjon og beredskapshjem (SKM akutt), skal være Norges faglige spydspiss innen akuttfeltet. Vi har sterke relasjoner til både praksisfeltet i Norge og relevante forskningsmiljøer, der vi både henter informasjon og inspirerer til ny forskning. SKM akutt har et nasjonalt ansvar for fagutvikling og kvalitetssikring av faglig praksis på akuttfeltet i institusjon og beredskapshjemsavdelingene. Etter ny virksomhetsmodell organiseres fagutvikling i Bufetats tjenester gjennom standardiserte forløp. SKM akutt skal drive opplæring og bidra til forvaltning av forløp. SKM akutt har ansvar for opplæring av ny funksjonalitet i fagsystemene og bidrar i utviklingen av forløpsdata, oppdatert erfaringsbasert kunnskap på akuttfeltet, og bistår ved utarbeidelse av faglig normerende produkter.

SKM akutt skal ha kontakt med FoU-miljøer. Pågående oppdrag, som du kan bli med på å utvikle, er implementering av Standardisert forløp akutt i alle statlige akuttinstitusjoner, og implementering av ny Akuttveileder for institusjon og beredskapshjem. SKM akutt jobber på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for en kontinuerlig utvikling og forbedring av akuttarbeidet.

Det vi utvikler, skal vi også formidle til Bufetat og kommuner, for å sikre en best mulig faglig standard på akuttarbeidet i Norge. Dette gir oss en unik tilgang til å samle informasjon om praktisk utøvelse, som igjen gir grunnlag for ny forskning og forbedring av praksis.

 

Om stillingen

Du vil bli en del av et fagteam på 3-4 personer, bestående av fagspesialister og en regional veileder i tillegg til en avdelingsleder. Bufetat, region sør har et helhetlig nasjonalt ansvar for faglig styring og ledelse av dette miljøet. I denne rollen vil du rapportere organisatorisk til avdelingsleder for SKM akutt.

Hovedkontoret for SKM akutt ligger i Skien men det gis mulighet for kontorplass i Tønsberg eller Arendal. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Som fagspesialist i SKM vil vi at du

 • Tar initiativ og er en aktiv bidragsyter for å fremme en erfaringsbasert, helhetlig og tverrfaglig utvikling av akuttfeltet.
 • Bidrar til nasjonalt faglig samarbeid mellom direktoratet, forskningsmiljøer, praktisk utøvende organisasjoner og andre spisskompetansemiljøer.
 • Innhenter, utvikler og formidler kunnskapsbasert praksis.
 • Innehar en sentral rolle i arbeidet med å implementere standardisert forløp akutt i alle statlige akuttinstitusjoner.
 • Innehar en sentral rolle i arbeidet med å implementere ny Akuttveileder i alle statlige akuttiltak.
 • Implementerer/innfører, lærer opp og kvalitetsikrer ny praksis og nytt undervisningsmateriell til akuttiltakene.
 • Innhenter praksiserfaringer fra beredskapshjem og akuttinstitusjoner.
 • Formidler kompetanse om god praksis til akuttfeltet og andre relevante tjenester.
 • Veileder ut mot akuttiltakene.

Du har

 • Relevant mastergrad/hovedfag/doktorgrad fra universitet/høgskole, fortrinnsvis som psykolog, barnevernspedagog eller annen sosialfaglig bakgrunn, eller pedagog. Er du i sluttfasen av en mastergrad, må den ferdigstilles i løpet av kort tid.
 • Klinisk erfaring fra arbeid med barn og unge under omsorg av barnevernet, eller sosialfaglig erfaring med barn og unge. Erfaring fra arbeid med fosterhjem er spesielt interessant.
 • Erfaring med å innhente, systematisere, og oppsummere forsknings- og praksisnær kunnskap.
 • Erfaring fra roller innenfor formidling, opplæring eller veiledningsarbeid.
 • Evne til å omsette ideer til realistiske og gjennomførbare planer.
 • Erfaring med å planlegge, gjennomføre, evaluering og utvikling av opplæring, undervisning, workshop, kurs og veiledning.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Førerkort klasse B
 

Vi ser etter deg som

 • Trigges av å virkelig kunne gjøre en forskjell for én av de mest sårbare gruppene vi har i samfunnet, nemlig våre barn og unge i akuttiltak.
 • Er brennende opptatt av barnets beste og kvalitet i tiltakene.
 • Har høy faglig integritet og solid kunnskap om barn og unges utvikling og helse.
 • Har erfaring og interesse for utvikling av e-pedagogisk undervisningsmateriell.
 • Trives med, og er god på å formidle, både muntlig og skriftlig.
 • Er en naturlig initiativtaker som jobber målrettet og strukturert. Du er kreativ i din tenkning og er opptatt av å finne gode og hensiktsmessige løsninger.
 • Er god til å bygge ressursskapende relasjoner, både til kolleger, ledere, og til de relevante fagmiljøer.
 • Har innsikt/erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Har innsikt/erfaring med å jobbe med Traumebevisst omsorg.

Vi tilbyr

 • En spennende fagstilling med mulighet til å bidra til utvikling av akuttiltak på nasjonalt nivå.
 • Muligheten til å påvirke et helt fagfelt i spennende utvikling.
 • Et fleksibelt arbeidsforhold med mulighet for hjemmekontor.
 • Samarbeide med engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenetstepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Interne kompetansetiltak.

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1364 seniorrådgiver, p.t. kr 650 300 – 825 900,- pr. år (lønnstrinn 70-80), stillingskode 0794 psykolog, p.t. kr. 650 300 – 734 400,- pr. år (lønnstrinn 70-76), eller stillingskode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr. 715 900 – 825 900,- pr. år (lønnstrinn 75-80).

Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Opplysninger til deg som søker

Førstegangsintervju er planlagt til 29 september 2021.

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er p.t. lagt til Bufetat, region sør, med kontorplass i Bufetathuset i Skien, Tønsberg eller Arendal.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktinformasjon

Avdelingsdirektør Helle Baadsvik, tlf. 952 53 093

Avdelingsleder SKM akutt Britt Ellen Jordan Hagen, tlf. 466 15 495

Seniorrådgiver HR Linda Årdal, tlf. 980 76 718

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Søknadsfrist

13. september 2021

Kommune

Arendal, Skien, Tønsberg

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Arendal, Tønsberg eller Skien

Fagspesialister – Bufetat – Jobbnorge – ID 210511