Driftsansvarlig IT til sekretariatet

Hva går stillingen ut på?

For deg med kompetanse og erfaring innenfor drift av Microsoft-baserte løsninger er det ledig fast stilling som driftsansvarlig IT i EOS-utvalgets sekretariat. Det vil også være noe deltagelse i EOS-utvalgets hovedoppgave, kontrollen av de hemmelige tjenester, i den grad det er behov for IT-driftskompetanse i denne kontrollen.

 

Til stillingen ligger ansvar for brukerstøtte til sekretariatet og utvalget, og drift av våre informasjonssystemer, som blant annet omfatter flere ulike datanettverk og servere. Driften vil bestå av både den daglige driften av systemer, servere, klienter og nettverk, samt planlegging og videreutvikling av systemene sammen med enhetsleder i teknologisk enhet. Den som ansettes vil også være kontorets daglige ressursperson innenfor alle spørsmål som relaterer seg til IT.

Hvem ser vi etter?

Vi krever bachelorgrad eller tilsvarende innenfor informatikk. Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.

Det er ønskelig med bred IT-kompetanse. Det mest sentrale er Microsoft-porteføljen, men det er også viktig med kompetanse på andre områder. Forståelse for kommunikasjons- og nettverksteknologi er nødvendig. Erfaring med drift og sikring av informasjonssystemer vektlegges, herunder forståelse for lagringsteknologi, systemadministrasjon og sikkerhetsløsninger.

Utvalget benytter seg av følgende teknologier, som det kreves kunnskap om:

Microsoft-infrastruktur:

 • Serverdrift med Microsoft Server, AD og Exchange
 • Applikasjonsdrift på Windows Server
 • Klientdrift med Windows 10 og MS Office
 • SQL-server

VMware server og klientvirtualisering

Nettverk, brannmur og VPN

Det vil vektlegges kompetanse innenfor:

 • Applikasjonsdrift av saks- og arkivløsning (ePhorte/Elements)
 • Backup og recovery-løsninger, gjerne Veeam
 • Tynn- og nullklienter
 • IT-sikkerhet

I tillegg er det en fordel med kunnskap innenfor:

 • Linux serverdrift og drift av linuxbaserte tjenester
 • Utskriftssystemer og kopimaskiner
 • Telefonsystemer og AV-løsninger
 • Adgangskontroll og andre sikkerhetssystemer

Foruten tekniske kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på søkernes samfunnsforståelse, sans for ny teknologi og personlig egnethet. Utvalget legger vekt på at den som ansettes skal få gode muligheter til å holde seg faglig oppdatert gjennom bl.a. deltakelse på kurs og konferanser mv. Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vilkår

Stillingen er lønnet som overingeniør fra kr 550 000 til kr 650 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

For stillingen gjelder krav om sikkerhetsklarering og autorisasjon på høyeste nivå. Tilsetting vil derfor skje med forbehold om sikkerhetsklarering og autorisasjon. Søkere må ha norsk statsborgerskap.

Også personer som er eller har vært ansatt i en EOS-tjeneste kan søke på stillingene. De må være forberedt på, og villig til å bidra til, at det kan gjennomføres referansesamtaler på et tidlig tidspunkt i ansettelsesprosessen.

Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering eller kulturell / etnisk bakgrunn.

Fra lønnen går 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse. Det er seks måneders prøvetid. Utvalgets kontorer ligger i nye lokaler i Nils Hansens vei 25 på Bryn i Oslo. Arbeidsmiljøet er godt og den faglige standarden er høy. Alle ansatte har eget kontor og det er anledning til å trene to timer i uken i arbeidstiden.

Søknad

Elektronisk søknad sendes inn via www.jobbnorge.no. Søknader må ha vedlagt vitnemål og attester for å komme i betraktning.

Tiltredelse så raskt som mulig.

Søknadsfrist er 10. november 2020.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Henrik Magnusson på telefon 23 31 09 31 eller 99 39 21 89 eller enhetsleder for teknologisk enhet Kjetil Otter Olsen på telefon 23 31 09 48 eller 90 11 33 40.

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentleglova 25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

For nærmere informasjon om EOS-utvalget, se www.eos-utvalget.no

Om oss

EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget, og er ett av Stortingets eksterne kontrollorganer. Utvalgets oppgave er å føre kontroll med virksomheter som driver etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for det offentlige. Disse betegnes ofte som EOS-tjenestene, eller de hemmelige tjenestene. I dag består de hovedsakelig av Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvaretssikkerhetsavdeling. Kontrollens formål er

først og fremst å se til at EOS-tjenestene ikke krenker noens rettigheter, f.eks. ved urettmessig behandling av personopplysninger.

EOS-utvalgets sekretariat ledes av sekretariatsleder, og består for øvrig av seks jurister i en juridisk enhet, fem teknologer i en teknologisk enhet og en administrativ enhet med en informasjonsrådgiver, en sikkerhetsleder og to ansatte med ansvar for økonomi, HR, arkiv, kontordrift og kontorfunksjoner.

Søknadsfrist

10. november 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Jobbnorge-ID

195012

Driftsansvarlig IT til sekretariatet EOS-utvalget