EOS-utvalget søker

To teknologer til sekretariatet

Stillingsbeskrivelse

For personer med svært god teknologisk kompetanse og forståelse er det ledig to nyopprettede faste stillinger som teknologer i EOS-utvalgets sekretariat. Vi ser etter personer som kan være med på å videreutvikle utvalgets teknologiske enhet for kontroll med EOS-tjenestene. Enheten ble etablert i 2018 og har før denne utvidelsen fem fast ansatte.

Den raske teknologiske utviklingen med bl.a. cybertrusler, økt grad av kryptering, bruk av kunstig intelligens og stordata innebærer at både trusselbildet og EOS-tjenestenes metoder endrer seg. Datamengdene i tjenestene og kompleksiteten i deres datasystemer og overvåkingstiltak, er stadig økende. Utvalget må tilpasse kontrollen til denne teknologiske utviklingen. EOS-tjenestene benytter seg av spesialiserte IKT-løsninger, som blir mer og mer avanserte. Disse må utvalget både forstå og benytte seg av for å utføre kontrolloppdraget.

Ny lov om Etterretningstjenesten trer i kraft 1. januar 2021. Den gir EOS-utvalget nye kontrolloppgaver, spesielt den løpende kontrollen med «tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon», ofte kalt «TI».

En løpende kontroll er en ny kontrollform for EOS-utvalget, som stiller helt nye krav til utvalgets tilstedeværelse i E-tjenesten på kontinuerlig basis. Dette vil utvalgets sekretariat, og spesielt teknologene, være en sentral del av. Etablering og gjennomføring av kontroll av TI vil utgjøre en stor del av oppgavene til de to teknologene vi her søker etter.

Stillingene forutsetter høy grad av selvstendighet i arbeidet, og vil gi rom for kreativitet og faglig utfoldelse. De som ansettes vil måtte opparbeide seg og vedlikeholde kunnskap om E-tjenestens og de andre EOS-tjenestenes informasjonssystemer. Bistand til utvalget og sekretariatet er særlig aktuelt i forbindelse med utvalgets operative kontroll med tjenestenes informasjonsbehandling. For begge stillingene vil de daglige gjøremålene hovedsakelig bestå av praktisk kontrollarbeid. Det kreves høy grad av teknologisk innsikt.

Fagområder

Søkere må ha dokumentert spisskompetanse innenfor et eller flere av følgende fagområder:

 • Analyse av store datamengder
 • Statistikk benyttet på store datamengder
 • Analyse av applikasjonslogger og andre typer logger
 • Analyse av moderne kommunikasjonsteknologi og tilhørende protokoller

Det vil bli lagt vekt på både teoretisk kunnskap, kjennskap til moderne arbeidsmetoder innen fagområdene og praktisk erfaring med relevante verktøy. Søkerne bør beskrive sin kunnskap og erfaring på de nevnte fagområdene grundig i søknaden. De to stillingene skal samlet sett ha kompetanse på mest mulig innenfor disse fire fagområdene.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre det daglige teknologiske kontrollarbeidet.
 • Opparbeide og vedlikeholde kunnskap om E-tjenestens og de andre EOS-tjenestenes informasjonssystemer.
 • Bidra til utviklingen av utvalgets kontroll med EOS-tjenestene.
 • Planlegge og tilrettelegge for utvalgets inspeksjonsvirksomhet av tjenestenes IKT- systemer og kapasiteter.
 • Utrede og saksbehandle teknologiske spørsmål av betydning for utvalgets legalitetskontroll.
 • Veilede utvalget og sekretariatet om teknologiske aspekter ved kontrollen.

Stillingene lyses ut som både senioringeniør og overingeniør. Innplassering og lønn vil være avhengig av relevant utdanning, kompetanse og erfaring innenfor de fire opplistede fagområdene.

Kvalifikasjonskrav

For senioringeniør:

 • Mastergrad eller tilsvarende innenfor relevante realfag eller teknologifag. Lang og relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring og kunnskap innen ett eller flere av de opplistende fagområdene.
 • Erfaring fra operativt teknologisk arbeid.

For overingeniør:

 • Bachelorgrad, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevante realfag eller teknologifag. Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Kunnskap innen ett eller flere av de opplistede fagområdene.
 • Erfaring fra operativt teknologisk arbeid er en fordel.

Personlige egenskaper

For begge stillingene vil det bli lagt stor vekt på søkernes personlige egnethet. Vi ser etter følgende egenskaper:

 • Nysgjerrig, initiativrik og løsningsorientert.
 • Interesse og forståelse for grenseflatene mellom teknologi, samfunn, politikk og juss.
 • Gode muntlige og skriftlige formidlings- og fremstillingsevner, både på norsk og engelsk.
 • Gode samarbeidsevner og pedagogiske evner.
 • Evne til strukturert arbeid med store oppgaver.
 • God rolleforståelse.

De som ansettes vil få muligheter til å holde seg faglig oppdatert gjennom deltakelse på relevante kurs og konferanser innenfor IKT.

Vilkår

Senioringeniørstillingen er lønnet fra kr 650 000 til kr 800 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Overingeniørstillingen er lønnet fra kr 550 000 til kr 650 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Arbeidet vil innbefatte noe reising, og deler av arbeidet vil skje hos de forskjellige EOS-tjenestene. For stillingene gjelder krav om sikkerhetsklarering og autorisasjon på høyeste nivå. Tilsetting vil derfor skje med forbehold om sikkerhetsklarering og autorisasjon. Søkere må ha norsk statsborgerskap.

Også personer som er eller har vært ansatt i en EOS-tjeneste kan søke på stillingene. De må være forberedt på, og villig til å bidra til, at det kan gjennomføres referansesamtaler på et tidlig tidspunkt i ansettelsesprosessen.

Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke, uavhengig av funksjonsevne, seksuell orientering eller kulturell / etnisk bakgrunn. Kvinner oppfordres til å søke.

Fra lønnen går 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse. Det er seks måneders prøvetid for begge stillingene. Utvalgets kontorer ligger i nye lokaler i Nils Hansens vei 25 på Bryn i Oslo. Arbeidsmiljøet er godt og den faglige standarden er høy. Alle ansatte har eget kontor og det er anledning til å trene to timer i uken i arbeidstiden.

Søknad og tiltredelse

Elektronisk søknad sendes inn via denne siden. Søknader må ha vedlagt vitnemål og attester for å komme i betraktning, og det må angis hvilken av stillingene det søkes på.

Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist for begge stillingene er 1. desember 2020.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Henrik Magnusson på telefon 23 31 09 31 / 99 39 21 89, eller til enhetsleder for teknologisk enhet Kjetil Otter Olsen på telefon 23 31 09 48 / 90 11 33 40.

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

For mer informasjon om EOS-utvalget, se www.eos-utvalget.no.

Om oss

EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget, og er ett av Stortingets eksterne kontrollorganer. Utvalgets oppgave er å føre kontroll med virksomheter som driver etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for det offentlige. Disse betegnes ofte som EOS-tjenestene, eller de hemmelige tjenestene. I dag består de hovedsakelig av  Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling.

Kontrollens formål er først og fremst å se til at EOS-tjenestene ikke krenker noens rettigheter, f.eks. ved urettmessig behandling av personopplysninger.

EOS-utvalgets sekretariat ledes av sekretariatsleder, og består for øvrig av seks jurister i en juridisk enhet, fem teknologer i en teknologisk enhet og en administrativ enhet med en informasjonsrådgiver, en sikkerhetsleder og to ansatte med ansvar for økonomi, HR, arkiv, kontordrift og kontorfunksjoner.

Søknadsfrist

1. desember 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

To teknologer til sekretariatet EOS-utvalget