Hovedredningssentralen (HRS) har ledig stilling som IKT-ansvarlig. Stillingen er plassert ved HRS Nord-Norge, i Bodø. IKT-ansvarlig rapporterer til avdelingsdirektør og vil være en viktig premissgiver innen virksomhetens IKT-forvaltning gjennom daglig ansvar for drift av IKT.

IKT-ansvarlig

Hovedredningssentralen

Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Bodø (HRS-NN) og i Sør-Norge (HRS-SN), Sola har det overordnede ansvaret for koordinering og ledelse av sjø-, land- og luftredningsaksjoner i Norges redningsansvarsområde. Hovedredningssentralene har også ansvaret for å føre tilsyn med de lokale redningssentralene, vedlikeholde kontakt med redningstjenestens samvirkepartnere, samt bidra i internasjonalt arbeid innenfor søk og redning.

Vi søker etter

Vi søker en medarbeider til å ta del i den spennende utviklingen for IKT-området ved Hovedredningssentralen, og du vil håndtere et bredt spekter av oppgaver ved avdelingen i Bodø. Liker du en utfordrende hverdag i et hektisk operativt miljø, er løsningsorientert og har lyst til å bidra til at IKT er en god og viktig støttefunksjon for Hovedredningssentralen, oppfordres du til å søke. Jobben krever stor grad av selvstendighet og det er ønskelig med en relativt erfaren person som er sikkerhetsfokusert og har god gjennomføringsevne. Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste ved Hovedredningssentralen. Den som ansettes må også kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Arbeidsoppgaver

Ansvarlig for den totale driften av alt IKT-utstyr ved HRS Nord-Norge
Støtte Hovedredningssentralens ledelse i overordnede IKT-relaterte beslutninger
Sikre en gjennomgående robust IKT-arkitektur for alle våre IKT-systemer, herunder sørge for redundante løsninger som skal fungere 24/7
Ivareta IKT-sikkerheten ved HRS
Redusere operasjonell risiko ved utbedringer av våre IKT-systemer
Ivareta kontakten med ekstern tilbyder av IKT-tjenester
Drive digitaliseringsprosessen ved HR i samarbeid med eksterne aktører
Oppfølging av virksomhetens IKT-strategi
Risiko- og sårbarhetsvurderinger innen IKT
Lede eller delta i prosjekter innenfor IKT-området
Konfigurasjon og installasjon av nettverk, serverløsninger og klientadministrasjon
Implementere redundans og duplisering for økt oppetid og driftssikkerhet
Bistå med IKT-brukerstøtte / rådgivning
Klientintern opplæring
Utarbeide og vedlikeholde driftsdokumentasjon
Ansvar for at forskrifter, lover og standarder rundt tekniske løsninger følges for ivaretakelse av personvernet (GDPR)
Samarbeide med IKT driftsmiljøet ved HRS Sør-Norge
Oppgaver kan endres etter behov

Kvalifikasjonskrav

IKT-utdanning på høgskole-/universitetsnivå.
Minimum 5 års relevant jobberfaring
God kunnskap om Windows servermiljø, MS Exchange, Brannmur, Nettverk, Sikkerhet, Linux
Ønskelig med kjennskap til SQL-database, Cisco og Fortinet
God IKT-driftskompetanse med redundante løsninger
Kompetanse innenfor personvernlovgivning og GDPR
Erfaring med prosjektstyring
God økonomiforståelse
God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk og engelsk
Evne til å jobbe selvstendig, men også som del av team
Vise evne til å forstå operative behov, og omsette dette til tekniske løsninger
Søkere må kunne sikkerhetsklareres

Vi tilbyr

Lønn etter kvalifikasjoner i lønnsspenn LTR 65 – 73 (kr. 583 900 – 679 000)
For søkere med spesielle kvalifikasjoner og/eller lang erfaring kan høyere lønn vurderes
Et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling
En hverdag preget av et bredt spekter av ansvarsområder
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid og treningsfasiliteter

For nærmere opplysninger:

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Hovedredningssentralen bidrar til regjeringens inkluderingsdugnad.
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova §25.
Forespørsler om arbeidsmiljø, arbeidsstedets fysiske beskaffenhet og lignende rettes til senioringeniør Olav-Johan Johnsen, tlf 75 55 93 56, eller fung. avd.dir. Tore Wangsfjord, tlf. 75 55 93 01.
For nærmere informasjon om Hovedredningssentralen, se vår Web-side www.hovedredningssentralen.no.
Søknad leveres elektronisk.

Søknadsfrist

7. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bodø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Bodø

IKT-ansvarlig – Hovedredningssentralen (HRS) – Jobbnorge