Leder av Arbeidsretten

Om stillingene

Arbeidsretten er en spesialdomstol og er sammen med Riksmekleren (og Rikslønnsnemnda) en del av tvisteløsningssystemet som staten stiller til disposisjon for det kollektive arbeidslivet. I tillegg til den dømmende virksomheten, skal domstolen bidra til kompetanseoppbygging innfor den kollektive arbeidsretten. Arbeidsretten deltar i også et internasjonalt samarbeid mellom arbeidsrettsdomstolene i Norden og Europa.

Stillingen som leder av Arbeidsretten er ledig fra 1. juli 2021. Hovedinnholdet i stillingen er ordinære dommeroppgaver, herunder saksforberedelse i tildelte saker, administrering av hovedforhandlinger og domskriving. Som leder vil du ha ansvar for å delta i og legge til rette for det nasjonale og internasjonale faglige samarbeidet som domstolen er en del av. Du vil i tillegg ha ansvar for den administrative driften av domstolen og personalansvar for domstolens øvrige medarbeidere.

Du må ha høy juridisk kompetanse, og oppfylle kvalifikasjonskravene som framgår av arbeidstvistloven § 36. Det er ønskelig med dommererfaring og vi forutsetter god kjennskap til Arbeidsrettens arbeidsfelt. Tidligere relevant praksis vil bli vektlagt.

Stillingen lønnes tilsvarende høyesterettsdommer og utgjør p.t. kr. 1 883 335

Generell informasjon

Mangfold er en styrke. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas, tlf. 22 24 69 89.

Om Arbeidsretten

Arbeidsretten er en spesialdomstol med sete i Oslo og med hele landet som virkekrets. Administrativt er domstolen underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Domstolen er tillagt dømmende oppgaver etter arbeidstvistloven og tjenestetvistloven. Den behandler tvister mellom arbeidslivets organisasjoner om gyldighet og fortolkning av tariffavtaler og tvister om krav som bygger på tariffavtale. Videre behandles tvister der det foreligger brudd på tariffavtaler eller lovgivningens bestemmelser om fredsplikt. Arbeidsretten er normalt første og siste instans på dette saksområdet. Arbeidsretten settes i den enkelte sak med fagdommere og med arbeidslivskyndige dommere.

Retten har tre faste fagdommere. De øvrige dommere og varadommere utnevnes av Kongen i statsråd for tre år av gangen, etter innstillinger fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og forslag fra departementet.

Arbeidsrettens kontor består av fire heltidsansatte, hvorav tre er juridiske stillinger og en sekretærstilling. Se også www.arbeidsretten.no

Søknadsfrist

14. februar 2021

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Leder av Arbeidsretten – Arbeids- og sosialdepartementet – Jobbnorge