Sekretariatsleder og medarbeidere til sekretariat for Klimautvalget 2050

Om stillingene:

Regjeringen har oppnevnt et offentlig ekspertutvalg, ledet av Martin Skancke, som skal gjøre en helhetlig utredning av de veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050, og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050, på en mest mulig kostnadseffektiv måte med effektiv ressursbruk og et konkurransedyktig næringsliv. Utvalget skal vise hvordan omstillingen medvirker til en utvikling som sikrer naturmangfoldet og et bærekraftig velferdssamfunn. Utvalget skal vurdere måloppnåelse i forhold til samfunnsøkonomiske kostnader.

Utvalget skal avgi sin innstilling gjennom en NOU (Norsk offentlig utredning) innen 1. november 2023. Mandat for utvalget og sammensetning finner du på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Det søkes nå leder og tre medarbeidere til sekretariatet for Klimautvalget 2050. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.


Arbeidsoppgaver sekretariatsleder:

 • Sekretariatsleder har ansvar for driften av sekretariatet, og har sammen med utvalgsleder hovedansvar for fremdriften i arbeidet.
 • En sentral del av sekretariatets faglige arbeid vil være å utarbeide diskusjonsgrunnlag og utrede og fremskaffe annet materiale som legges frem på utvalgsmøtene.
 • Sekretariatet skal bidra med skriving av utvalgsrapporten i tråd med utvalgets ønsker.
 • Sekretariat skal legge til rette for ekstern involvering og utadrettet kommunikasjon.
   

Arbeidsoppgaver sekretariatsmedarbeidere:

I tillegg til oppgavene ovenfor skal:

 • Øvrige medlemmer bistå utvalget med utredning, analyse og faglig tilrettelegging av utvalgsmøtene.
 • I tillegg må det påregnes forskjellige praktiske og administrative oppgaver knyttet til avvikling av møtene, arrangementer, eventuelle reiser osv.

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves høyere utdanning med mastergrad eller tilsvarende realkompetanse.
 • Minimum 5 år med erfaring. Erfaring fra offentlig forvaltning og departement vektlegges.
 • Kunnskap om klimapolitikk og klimatiltak, samfunnsøkonomi, og kunnskap om EUs klimapolitikk vil bli vektlagt.
 • Må ha bred samfunnsforståelse.
 • Gode evner til eksternt rettet involvering og kommunikasjon.
 • Må ha svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Gode analytiske evner, evne til å arbeide systematisk og finne frem og forstå relevant kunnskapsgrunnlag er nødvendig.
 • Evne til å tenke helhetlig og er målrettet.
 • Det er nødvendig med gode samarbeidsevner, evne til å arbeide strukturert og flink til å planlegge arbeidsprosesser.

I tillegg for sekretariatsleder:

 • Det kreves gode koordinerings- og lederegenskaper, samt gjennomføringsevne. Erfaring fra lignende prosesser er ønskelig.

Lønn:

Sekretariatsleder: kr 715 900 – 880 500 (ltr. 75 – 82). Ansettes i stillingskode 1114 som utredningsleder i særlig uavhengig stilling. Det er som hovedregel krav om 10 års relevant praksis, kravet kan avvikes i spesielle tilfeller.

Sekretariatsmedarbeidere: kr 574 700 – 752 800 (ltr. 63 – 77). Ansettes i stillingskode 1364 som seniorrådgiver. 

For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.

Generell informasjon:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Utenlandske vitnemål må være NOKUT godkjent. Bekreftelsen vedlegges.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

For nærmere opplysninger om stillingene kontakt:

 • avdelingsdirektør Nina Rør, tlf. 99 70 45 99 
 • seniorrådgiver Kari-Anne Isaksen, tlf. 97 04 04 39

Om Klima- og miljødepartementet:

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren.

Klima- og miljødepartementet har ca. 250 ansatte.

Søknadsfrist

29. august 2021

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid (4 stillinger)

Varighet

Prosjekt

Arbeidssted

Kongens gate 18-20

Sekretariatsleder og medarbeidere – Klima- og miljødepartementet – Jobbnorge – ID 208571