Styring i departementet og etatsstyring av

NAV
Strategi
Digital utvikling

Vil du være med og forme morgendagens velferdssamfunn?

Vi søker to seniorrådgivere

Om stillingene

Vi har ledig to faste stillinger som seniorrådgivere i Budsjett- og styringsavdelingen. 

Den ene stillingen er plassert i seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og den andre stillingen er plassert i seksjon for styring og forskning og utvikling (FoU).

Oppgi hvilken stilling du søker på.

Arbeidsområde

Stilling 1:

Seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Hovedoppgavene dine vil være knyttet til styring og oppfølging av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det innebærer blant annet arbeid med direktoratets IKT-moderniseringsprogram og utvikling av strategier for digitalisering av offentlig sektor. 

Arbeidsoppgavene vil være preget av vår rolle som etatsstyrer av Arbeids- og velferdsdirekoratet i en periode med stort behov for videre digitalisering, forretningsutvikling, god IKT-forvaltning, IKT-sikkerhet mm. Du vil arbeide med beslutningsgrunnlag for den strategiske og operative styringen av direktoratet og overordnede problemstillinger knyttet til digitalisering.

Stilling 2:

Seksjon for styring og FoU

Hovedoppgavene dine vil være knyttet til utvikling, samordning og oppfølging av den interne styringen i departementet. Det omfatter tilrettelegging for departementsråden, ledergruppen og avdelingene av gode prosesser og systemer for prioritering og planlegging av oppgaver i departementet og for oppfølging av planer og mål. Å bistå ledelsen i videreutvikling av våre systemer for risikostyring og intern kontroll, og sørge for at dette er godt integrert i den løpende styringen på alle nivåer, er en viktig del av oppgavene.

Vi søker derfor etter deg som har bred erfaring i utvikling av samhandling og gode helhetlige styringssystemer for virksomhetsledelsen, og med god innsikt i statlig forvaltning.

Hva slags bakgrunn har du?

Som seniorrådgiver i seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet har du:

 • utdannelse på masternivå
 • bred erfaring med utviklingsprosjekter og utvikling av nye tjenester, gjerne fra offentlig sektor
 • erfaring fra arbeid med styring av etater og virksomheter
 • kompetanse knyttet til prosjekt- og prosessledelse
 • forståelse for hvordan komplekse organisasjoner virker
 • gjerne departementserfaring 
 • gjerne kunnskap om det arbeids- og velferdspolitiske fagområdet

Som seniorrådgiver i seksjon for styring og FoU har du:

 • utdannelse på masternivå
 • solid erfaring fra arbeid med virksomhetsstyring i statlig virksomhet 
 • gjerne departementserfaring, fortrinnsvis fra enheter med ansvar for virksomhetsstyring og intern kontroll
 • gjerne erfaring fra arbeid med revisjon eller behandling av riksrevisjonssaker
 • gjerne kompetanse knyttet til prosjekt- og prosessledelse

Hva slags person ser vi etter?

For å lykkes i stillingene må du være analytisk, lyttende og evne å skape tillit. Du tar initiativ og har gjennomføringsevne. Du har gode samarbeidsevner og trives med å arbeide sammen med andre i et tverrfaglig perspektiv. Du kan utrykke deg godt, klart og presist både muntlig og skriftlig. God forståelse for politiske prosesser er en fordel.

For å bli ansatt i stillingene må du sikkerhetsklareres. 

Hva får du hos oss?

Har du lest helt hit, er jobben forhåpentligvis interessant for deg.

 • Du blir en del av et sterkt fagmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger. Vi legger vekt på å gi ansvar og tillit, men også veiledning i et godt arbeidsfellesskap.
 • Du vil få nærhet til politisk ledelse og politiske beslutninger.
 • Nøyaktig hvor mye du får i lønn avhenger av kvalifikasjonene dine, men for stillingen i seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet vil den ligge mellom 650 000 og  850 000 kr. For stillingen i seksjon for styring og FoU vil den ligge mellom
  590 000 og 800 000 kr. 
 • Er du spesielt godt kvalifisert for stillingen, kan høyere lønn vurderes.
 • I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si fleksitid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker

 • Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Arbeidsspråket er norsk.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med med avdelingsdirektør Ellisiv Taraldset i seksjon for styring og FOU på telefon
22 24 86 29/469 47 813, eller avdelingsdirektør Camilla Lansdverk i seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 22 24 87 85/402 40 596.

Om departementet og avdelingen

Arbeids- og sosialdepartementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikken og velferdspolitikken.

Departementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet.

Vi er om lag 200 tilsatte fordelt på seks avdelinger og en presse- og kommunikasjonsenhet.

Budsjett- og styringsavdelingen har ansvar for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet, forskning og utvikling, kommunikasjonen med Riksrevisjonen, tverrgående oppgaver i styringen av underliggende virksomheter (etatsstyringen) og høringssaker. Avdelingen har videre ansvar for etatsstyring av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten, økonomiforvaltning i departementet, samfunnssikkerhet i sektoren og departementets interne planlegging og styring.

Seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for etatsstyringen av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten, og skal ivareta det strategiske og langsiktige arbeidet mot underliggende virksomheter. Seksjonen har  budsjettansvaret for virksomhetenes driftskapitler og koordinerer departementets budsjettarbeid overfor de to virksomhetene. Koordinering av Riksrevisjonens saker overfor Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten ligger også i seksjonen.

Seksjon for styring og FoU har ansvar for koordinering av etatsstyring og riksrevisjonssaker, samt departementets arbeid med FoU og intern styring i departementet og samfunnssikkerhet i sektoren.

Søknadsfrist

22. januar 2021

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Seniorrådgivere – Arbeids- og sosialdepartementet – Jobbnorge