Er du ein dyktig samfunnsøkonom med interesse for miljø?

Rådgivar - samfunnsøkonom

Om stillinga

Miljøøkonomiseksjonen søker etter ein samarbeidsorientert og fagleg flink medarbeidar som kan bidra til å styrke arbeidet med samfunnsøkonomiske vurderingar i Miljødirektoratet. Hos oss vil du få spennande oppgåver som å utforme nytte-kostnadsanalysar og bidra til andre samfunnsøkonomiske vurderingar. Arbeidet er i hovudsak prosjektorganisert og knytt til direktoratet si rådgiving til Klima- og miljødepartementet.

Miljøøkonomiseksjonen er ein av fem seksjonar i Vann- og kunnskapsavdelinga. Seksjonen har ansvar for samfunnsøkonomiske vurderingar knytta til direktoratet sine arbeidsoppgåver innan både forureining og naturforvalting. Vi arbeidar på tvers i organisasjonen, er rådgivarar for miljøfagavdelingane og har oppgåver på dei fleste av direktoratet sine miljøområder, som klima, naturmangfald, miljøgiftar, luftkvalitet og avfall.

Seksjonen har 13 dyktige medarbeidarar og er organisert med medarbeidarar både på Brattøra i Trondheim og på Helsfyr i Oslo.
Geografisk plassering av dette vikariatet er i Trondheim. 

Stillinga sine hovudansvarsområde

 • utforming av konsekvensvurderingar og annan samfunnsøkonomisk analyse på direktoratets arbeidsområde
 • bidra til å utvikle god samfunnsøkonomisk kompetanse i seksjonen
 • gi råd til fagavdelingane om samfunnsøkonomiske vurderingar i større enkeltsaker
 • bidra til at konsekvensvurderingar i direktoratet oppfyller dei krav og føringar som statsforvaltinga har til utgreiinger
 • bidra til opplæring i miljøøkonomi for fagavdelingane
Glen Musk

Kompetansekrav

Kvalifikasjonar

 • Du må ha utdanning på mastergradnivå innan samfunnsøkonomi, siviløkonomi eller tilsvarande. Samfunnsøkonomiske tema må vere ein vesentleg del av utdanninga. Årets kandidatar kan søkje på stillingane. Alle eksamenar må vere bestått innan semesterslutt (juni/juli 2021).
 • Du må vere fagleg dyktig og kunne anvende faget på praktiske problemstillingar.
 • Du må ha god munnleg og skriftleg formuleringsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring frå arbeid med samfunnsøkonomiske analysar gjennom studier eller arbeid er ein fordel.
 • Det er ønskeleg med kjennskap til offentleg forvalting
 • Kompetanse på synleggjering og verdsetting av naturverdiar vil telle positivt.
 • Kunnskap om verkemedelanalyse og verkemedelbruk i andre sektorar er ønskeleg.

Eigenskapar

 • Du finn heilskapelege løsningar på fagleg sammensette problemstillingar.
 • Du har god rolleforståing.
 • Du samarbeider godt på tvers av dei ulike fagområda.
 • Du kan arbeide sjølvstendig, målretta og du tek ansvar for eigne leveransar.
 • Du er ein dyktig formidlar.

Personlege eigenskapar vil bli tillagt vekt i vurderinga av søkarane.

Vi tilbyr

 • vikariat med pårekna varigheit frå 15. august 2021 – 30. juni 2022
 • utfordrande arbeidsoppgåver på eit viktig samfunnsområde
 • gode høve til fagleg og personleg utvikling
 • eit breitt tilbod av sosiale, kulturelle og sportslege aktivitetar, inkludert trening i arbeidstida
 • fleksible arbeidstidsordningar og gode pensjons- og bustadlånordningar i Statens pensjonskasse
 • lønn som rådgivar frå kr. 474 500 (ltr. 53) til kr. 586 500 (ltr. 65) etter erfaring og kvalifikasjonar. Særskild kvalifiserte søkjarar kan lønnsplasserast høgare.

Spørsmål om stillinga og korleis søke

Kontaktperson for stillinga er seksjonsleiar Guro Børnes Ringlund på telefon 932 92 489/ guro.bornes.ringlund@miljodir.no, eller seniorrådgiver Kirsten Grønvik Bråten på telefon 414 97 011/ kirsten.gronvik.braten@miljodir.no. 

Du sender søknad med relevante vitnemål og attestar elektronisk gjennom Jobbnorge.no.

Last opp vitnemåla dine gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden: 34-2021 VMI

Søknadsfrist: 5. juni 2021

Det vil bli utarbeidt offentleg søkjarliste ved søknadsfristen sitt utløp. Opplysingar om søkjaren kan bli offentleggjord sjølv om søkjaren har bedt om ikkje å bli ført opp på søkjarlista, jmf. offentleglova §25. Dersom oppmodinga ikkje vert etterkomme, skal søkjaren ha melding, og skal bli gitt høve til å trekkje søknaden sin.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønskjer vi ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og å rekruttere fleire personar med redusert funksjonsevne og personar med innvandrarbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi innkalle minst éin søkjar i kvar av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkjar i disse gruppene, det vil si positivt særhandsama på denne måten, må søkjarane oppfylle visse krav.

Les mer om krava på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppmodar søkjarar til å krysse av i jobbportalen dersom dei har funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Avkrysningane i jobbsøkjarportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige verksemder rapporterer i sine årsrapporter.

Om oss

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Hovudoppgåvene våre er å redusere klimagassutslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Vi er eit statleg forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste tilsette ved kontora våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 stader i landet. 

Søknadsfrist

5. juni 2021

Arbeidsgivar

Kommune

Trondheim

Omfang

Heiltid

Varigheit

Vikariat/mellombels

Arbeidsstad

Brattøra i Trondheim

Rådgivar/seniorrådgivar – samfunnsøkonom – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 206459