Konfliktrådsleder

Leder Konfliktådet Sør-Vest

Konfliktrådet er en del av strafferettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 12 konfliktråd.

Konfliktrådet mekler mellom parter i en konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Konfliktrådet har ansvar for gjennomføring av straffereaksjonene ungdomsstraff, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktråd, og har et spesielt ansvar for unge i konflikt med loven. Konfliktrådet er i tillegg gitt ansvar for kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging nasjonalt og lokalt, og er ansvarlig for samordningsmodellen for lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).

Konfliktrådet er nylig omorganisert og gjennomgår for tiden en bred moderniserings- og profesjonaliseringsprosess. Ved Konfliktrådet Sør-Vest, med lokasjoner i Stavanger og Haugesund, er det for tiden 10 stillinger. Konfliktrådet Sør-Vest har 55 oppnevnte meklere.

For mer informasjon: www.konfliktraadet.no

Vi søker en engasjert og dyktig leder til Konfliktrådet Sør-Vest.

Kvalitet, nytenkende og tro på mennesket – kjenner du deg igjen i disse verdiene?  

Vi søker en resultat- og utviklingsorientert leder, som motiveres av vårt samfunnsoppdrag til å lede den videre utviklingen av Konfliktrådet Sør-Vest og bidra i den samlede utviklingen av Konfliktrådet som etat. Du blir leder for medarbeidere i Konfliktrådet Sør-Vest, som sammen med meklerne leverer konfliktrådets tjenester til innbyggerne i Sør-Vest.

Vi ser etter en erfaren leder, som er en dyktig relasjonsbygger. Du har lederegenskaper som inspirerer og motiverer andre ledere, egne ansatte, meklere og samarbeidspartnere til å gi brukerne våre et likeverdig tilbud og kvalitativt gode tjenester.  

Du vil ha fag- og resultatansvar for konfliktrådet. Du rapporterer til direktør ved Sekretariatet for konfliktrådene og vil, sammen med elleve andre konfliktrådsledere, inngå i direktørens lederforum.

Stillingens ansvars- og oppgaveinnhold

 • Overordnet ledelse med resultat-, økonomi-, fag- og personalansvar
 • Sikre god oppgaveløsning og måloppnåelse i samsvar med gitte mål og resultatkrav
 • Lede konfliktrådets medarbeidere på en måte som fremmer trivsel og gir gode tjenester til brukerne av konfliktrådet
 • Legge til rette for godt samarbeid internt og med andre konfliktråd
 • Bidra i utviklingsarbeid i organisasjonen og legge til rette for fleksibel oppgaveløsning på tvers av konfliktråd
 • Rekruttere, ivareta og utvikle meklere i samsvar med konfliktrådenes retningslinjer
 • Være en pådriver for å skape gode samarbeidsarenaer med politi, påtale, kriminalomsorg og andre samarbeidsaktører
 • Systematisk informasjonsarbeid om konfliktrådets tjenester

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå. Utdanning på bachelornivå i kombinasjon med solid og relevant ledererfaring kan kompensere for dette kravet
 • Dyktig og erfaren leder med gjennomslagskraft, som evner å bygge tillit og samarbeide godt på alle nivåer internt og eksternt
 • God forvaltningsforståelse og erfaring fra offentlig virksomhet
 • God forståelse for digitale løsninger og bruken av disse som et viktig arbeidsverktøy   
 • Erfaring med og interesse for endrings- og utviklingsarbeid
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du er en trygg og tydelig leder som er god til å skape resultater gjennom andre
 • Du bidrar til helhet og er en brobygger innad i Konfliktrådet og mot våre samarbeidspartnere
 • Du er innovativ, utviklingsorientert og god på å få med deg andre
 • Du har stor gjennomføringsevne og evne til å skape resultater
 • Du er positivt innstilt, har stor arbeidskapasitet og er god til å kommunisere
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Lønn som seksjonssjef (kode 1211), ltr 70-75 (kr 640 200 – 704 900) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.
 • Utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig og meningsfullt samfunnsoppdrag
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning

For stillingen kreves utvidet politiattest. Det er krav om førerkort, og søker bør disponere bil.

Leder vil ha sitt primære kontorsted i Stavanger, men må også ha regelmessig tilstedeværelse ved kontoret i Haugesund.

Ansatte i staten skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Konfliktrådet deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Søkere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen, blir oppfordret til å søke.  

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til søknaden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Sekretariatet for konfliktrådene ved direktør Christine Wilberg (913 29 433).

Søknadsfrist

14. oktober 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Stavanger

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Stavanger

Konfliktrådsleder – Konfliktrådet