Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultetsdirektør

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi er det ledig en fast stilling som fakultetsdirektør. Fakultetet har sitt hovedsete i Narvik, men vi har også virksomhet i Tromsø, Alta, Bodø og Mo i Rana.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi. Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

Det er etablert to egne forskningssentre, et for bygg og anleggsbransjen og et teknologisk senter for arktiske logistikkoperasjoner. I tillegg deltar vi i et tverrfakultært senter for bærekraftig energi i Arktis.

Fakultetet har om lag 175 årsverk og 1200 studenter. Fakultetsstyret er øverste organ ved fakultetet og ledes av ekstern styreleder.

Fakultetet står ovenfor en rekke spennende muligheter framover, og stillingen som fakultetsdirektør er sentral i den videre utviklingen. Fakultetet har campusansvar for UiT i Narvik. Fakultetsdirektør er leder for lokal beredskapsgruppe og har sekretariatsfunksjon for campusrådet. Fakultetsdirektøren hører til den strategiske ledelsen og rapporterer til dekan.

Administrasjonen ved IVT-fakultetet er inndelt i en Stab og Seksjon for forskning, utdanning og formidling, med om lag 25 ansatte totalt. Fakultetsdirektøren vil ha personalansvar for de ansatte i staben. Det er utarbeidet egen retningsgivende instruks for stillingen.

Vi søker etter en synlig, motiverende og resultatorientert leder som evner å se mulighetene i komplekse kompetanseorganisasjoner hvor det faglige engasjementet og den faglige identiteten er sterk.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ansvarsområder

Fakultetsdirektør har ansvar for at administrative og tekniske funksjoner ved fakultetet utføres effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, regelverk og innenfor økonomiske rammer fastsatt av overordnet myndighet, fakultetsstyret og dekan. Andre sentrale ansvarsområder er å:

  • Iverksette vedtak som er relevant for den administrative og tekniske virksomheten
  • Videreutvikle fakultetets service- og støttetilbud til studenter og ansatte og bidra til utvikling av gode kommunikasjons- og informasjonslinjer ved fakultetet og mellom fakultetet og fellesadministrasjonen
  • Påse at arbeids- og læringsmiljøet er forsvarlig i forhold til helse, miljø, sikkerhet og velferd, og i samsvar med regelverk for området, i samarbeid med dekan
  • Delta i den sentrale ledergruppen ved fakultetet, være stedfortreder for dekan i administrative saker og være leder for fakultetsadministrasjonen
  • Bidra til utvikling av den samlede administrasjonen ved universitetet, i samarbeid med universitetets administrative ledelse og etablere et godt samarbeid med øvrige fakulteter og enheter
  • Ivareta samfunns- og næringslivskontakt sammen med dekan og fagmiljøene
  • Koordinere campusaktiviteter, herunder fellesarrangement og ansvar for lokal beredskapsgruppe

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kas fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

Det stilles krav om relevant høyere grads utdanning og erfaring fra administrasjon og ledelse med personalansvar. Vi vil legge vekt på erfaring fra og kunnskap om forsknings- og utdanningsvirksomhet. Det er ønskelig med kjennskap til fakultetsadministrasjonens ansvarsområder. Fakultetet har laboratorier som har betydelige elementer av risiko. Erfaring med HMS- og beredskapsarbeid vil være viktig for denne stillingen. Erfaring fra næringslivet eller fra prosjektsamarbeid med næringslivet vil være en fordel.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet. Søkere må ha gode evner til kommunikasjon, og det å skape et godt samarbeidsklima med kompetente og motiverte ansatte. Vi vektlegger også trygghet i lederrollen, gjennomføringsevne, integritet og engasjement.

Søkeren må beherske norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som avdelingsdirektør lønnes etter statens regulativ kode 1060. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden leveres elektronisk gjennom Jobbnorge og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

UiT - Drivkraft i Nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Søknadsfrist

9. oktober 2020

Kommune

Narvik

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Jobbnorge-ID

192285

Fakultetsdirektør UiT – Jobbnorge