Vil du redde litt av verda saman med oss?

Rådgivar/seniorrådgivar - trua artar og naturtypar

Om stillinga

Vi søkjer ein fagleg dyktig og engasjert medarbeidar til arbeidet med trua natur. Stillinga inneber arbeid med å ta vare på trua artar og naturtypar basert på eit solid kunnskapsgrunnlag og samarbeid med andre sektorar. Ei viktig oppgåve vil være å gjennomføre oppfølgingsplan for den mest trua naturen, inkludert prioriterte tiltak knytt til 23 artar og 12 naturtypar.

Seksjon trua artar og naturtypar har i tillegg til arbeidet med trua natur ansvar for å koordinere arbeidet med verkemidla utvald naturtype (UN) og prioritert art (PA). 

Seksjonen deltek i vidareutviklinga av ei økosystembasert forvaltning og har eit koordinerande ansvar for hovedøkosystemet kulturlandskap og ope lågland. Ansvaret for Miljødirektoratet si oppfølging av ei rekkje internasjonale konvensjonar og avtalar ligg også til seksjonen. Våre oppgåver gir oss både nasjonalt og internasjonalt perspektiv og eit allsidig og engasjert fagmiljø i arbeidet med å ta vare på naturmangfaldet i Norge og globalt.

Seksjonen har 12 medarbeidarar, og er ein av fem seksjonar i land- og friluftslivsavdelinga. Seksjonen har arbeidsstad på Brattøra i Trondheim.

Stillinga sine hovudansvarsområde

 • medverke i forvaltning av trua artar og trua naturtypar, mellom anna  prioriterte oppgåver knytt til å sikre eit godt kunnskapsgrunnlag, utarbeide og følgje opp handlingsplanar, og forvalte økonomiske og juridiske verkemiddel
 • medverke til god samordning av verkemiddelbruk internt i miljøforvaltinga og i samarbeid med andre sektorar
 • leie arbeidet med å gjennomføre oppfølgingsplan for trua natur
 • delta i å løyse andre arbeidsoppgåver innafor seksjonen sine fagområde
Klaudia Lech

Kompetansekrav

Kvalifikasjonar

 • relevant utdanning på masternivå, fortrinnsvis i biologi eller naturforvalting
 • god kunnskap om artar og naturtypar i norsk natur
 • kunnskap om raudlistearbeid er ønskjeleg
 • erfaring frå prosjektarbeid og prosessleiing er ein fordel
 • minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • godt nettverk innafor relevante forskings- og forvaltingsmiljø er ønskeleg
 • erfaring frå offentleg forvalting, gjerne innafor naturforvalting eller landbruksforvalting, vil vektast positivt
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk

Eigenskapar

 • Du har god rolleforståing og kan vurdere heilskap og sjå samanhengar.
 • Du har gode relasjonelle eigenskapar og samarbeider godt på tvers.
 • Du liker å leie prosessar og finn gode løysingar i samarbeid med andre.
 • Du er strukturert og god til å planlegge og sikre framdrift.
 • Du leverer rett kvalitet til rett tid.

Vi tilbyr

 • fast stilling som rådgivar/seniorrådgivar
 • utfordrande arbeidsoppgåver på eit viktig samfunnsområde
 • gode høve for fagleg og personleg utvikling
 • eit breitt tilbod av sosiale, kulturelle og sportslege aktivitetar, inkludert trening i arbeidstida
 • fleksible arbeidstidsordningar og gode pensjons- og bustadlånordningar i Statens pensjonskasse
 • lønn som rådgivar/seniorrådgivar i lønnsspennet kr. 524 900 (ltr. 58) til kr. kr 702 100 (ltr. 74) etter erfaring og kvalifikasjonar. Særskild kvalifiserte søkjarar kan lønnsplasserast høgare.

Spørsmål om stillinga og korleis søke

Kontaktperson for stillinga er seksjonsleiar Aina Holst på tlf. 99541921/aina.holst@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan òg rettast til HR-rådgivar Gunn Hilde Garte, tlf. 477 51 389 / gunn.hilde.garte@miljodir.no.
Spørsmål vil svarast på etter 9. august.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attestar elektronisk gjennom Jobbnorge.no.

Last opp vitnemåla dine gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden: 38-2021 LTR

Søknadsfrist: 22. august 2021

Det vil bli utarbeidt offentleg søkjarliste ved søknadsfristen sitt utløp. Opplysingar om søkjaren kan bli offentleggjord sjølv om søkjaren har bedt om ikkje å bli ført opp på søkjarlista, jmf. offentleglova §25. Dersom oppmodinga ikkje vert etterkomme, skal søkjaren ha melding, og skal bli gitt høve til å trekkje søknaden sin.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønskjer vi ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og å rekruttere fleire personar med redusert funksjonsevne og personar med innvandrarbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi innkalle minst éin søkjar i kvar av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkjar i disse gruppene, det vil si positivt særhandsama på denne måten, må søkjarane oppfylle visse krav.

Les mer om krava på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppmodar søkjarar til å krysse av i jobbportalen dersom dei har funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Avkrysningane i jobbsøkjarportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige verksemder rapporterer i sine årsrapporter.

 

Om oss

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Hovudoppgåvene våre er å redusere klimagassutslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Vi er eit statleg forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste tilsette ved kontora våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 stader i landet. 

Søknadsfrist

22. august 2021

Arbeidsgivar

Kommune

Trondheim

Omfang

Heiltid

Varigheit

Fast

Arbeidsstad

Brattøra i Trondheim

Rådgivar/seniorrådgivar – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 209025