Fast stilling ved Institutt for design:

Innovasjonsleder innen tjenesteinnovasjon og design

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

NTNU har en fast stilling ledig med overordnet ansvar for å styrke innovasjonsvirksomheten ved Institutt for design, og løfte hele NTNUs fokus på tjenesteinnovasjon.  

Det er et mål for NTNU at de tverrgående strategiske satsningsområdene skal bidra til å løfte NTNUs innovasjonsvirksomhet og bidra til omstilling. Innovasjonslederen er tilknyttet Institutt for design, og skal fremme innovasjon for alle institutter ved Fakultet for arkitektur og design. Du vil samtidig jobbe tett med NTNUs fagmiljøer innenfor tjenestedesign og -innovasjon og på tvers av våre fakulteter. 

Innovasjon og nyskaping er mer enn fysiske dingser, materialer, patenter og lisenser. En stor andel av verdiskapingen i samfunnet skjer gjennom verdiøkende tjenester som ikke kan patenteres, beskyttes eller kommersialiseres. Dette er en type nyskaping som det per i dag finnes lite støtte for på NTNU. Design blir stadige bredere anerkjent som en viktig brikke for tjenestebasert verdiskaping på tvers av samfunnsaktører. Med dette som bakteppe søker Institutt for design om en innovasjonsleder med særskilt fokus på tjenesteinnovasjon og design.   

Institutt for design har studier innen industriell design, grafisk design, interaksjonsdesign, tjenestedesign og webutvikling. Instituttet har også en strategisk satsning på forskning, innovasjon og designpraksis innenfor områdene mennesker og natur, mennesker og teknologi, samspill mellom mennesker, organisasjoner og samfunn, samt form og teknologi. Instituttet har aktivitet i Trondheim og på Gjøvik. Se instituttets hjemmeside for mer informasjon.  

Du rapporterer til Instituttleder Sara Brinch

Arbeidsoppgaver

Innovasjonslederens viktigste oppgave er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra utdanning, forskning og forskningssamarbeid. Du vil ha en innovasjonsfaglig stilling, der sentrale arbeidsoppgaver vil være å: 

 • Utvikle nye tjenesteinnovasjonsprosjekter med eksisterende og nye samarbeidspartnere, i tett samarbeid med eksisterende fagmiljø 
 • Utnytte innovasjonspotensialet som ligger i instituttets designpraksis, forskning og utdanning med fokus på både kommersiell og ikke-kommersiell kontekst  
 • Øke innsikt, kompetanse, kultur og synlighet om tjenesteinnovasjon og design hos ansatte og studenter 
 • Øke synligheten av fagmiljøenes og samarbeidspartnernes aktiviteter innen tjenesteinnovasjon og design 
 • Bidra til strategisk innovasjonsarbeid ved Fakultet for arkitektur og design, og være rådgivende for prodekan for innovasjon 
 • Samarbeide med andre innovasjonsledere på NTNU og delta på relevante strategiske arenaer 
 • Styrke forsknings- og innovasjonskapasiteten på instituttet på lang sikt  

Du vil være en døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og vil jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere. 

Du får mulighet til å utvikle unik kompetanse og vil være en viktig bidragsyter til å realisere NTNUs strategi og samfunnsoppdrag. 

Kvalifikasjonskrav

 • Dokumentert erfaring med forsknings- og/eller innovasjonsarbeid 
 • Fullført utdanning minst på masternivå innen et område som er relevant for Institutt for design, eller tilsvarende dokumentert realkompetanse på minimum masternivå. Doktorgradskompetanse kan være en fordel. 
 • Fagkompetanse innen relevante områder 
 • God og dokumentert kjennskap til norsk næringsliv og virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon 
 • Erfaring med tjenesteinnovasjon, tjenestedesign og designtenkning 
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk 

Vi søker deg som har følgende egenskaper

 • Har evne til å skape resultater og drive fram ny aktivitet 
 • Forstår betydningen av forskningsbasert innovasjon og har god forretnings- og markedsforståelse 
 • Har gode strategiske ferdigheter og evner å strukturere komplekse problemstillinger 
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper, og evner å samhandle godt med personer med ulik fagbakgrunn og tilhørighet 
 • Har fortrinnsvis et eksisterende nettverk som er relevant for stillingen 
 • Er kontaktskapende og bidrar til å styrke innovasjonskultur 
 • Evner både å jobbe selvstendig og i team 
 • Har evne til å skape tillit og bygge relasjoner 

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt i utvelgelsen. 

Stillingen inngår i ett nettverk med 15 innovasjonsledere ved NTNU 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen som innovasjonsleder er en faglig stilling og plasseres i kode Forsker 1108 eller 1109, og du vil normalt lønnes fra brutto kr 500.000-800.000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Arbeidssted fortrinnsvis Trondheim, men det er også mulig å arbeide fra vår avdeling på Gjøvik. Den som blir ansatt må regne med å støtte innovasjonsaktivitet ved begge avdelingene. Litt reisevirksomhet mellom avdelingene må påregnes.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV med relevant informasjon 
 • Attester og vitnemål 
 • Informasjon om erfaring med innovasjonsprosesser 
 • Beskrivelse av hvordan du ser for seg å jobbe i stillingen, inkludert en refleksjon over hvorfor du er spesielt egnet 
 • Annen informasjon som du finner relevant 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Spørsmål til stillingen kan rettes til førsteamanuensis Ole Andreas Alsos, e-post: ole.alsos@ntnu.no, tlf. 915 44 825, eller Instituttleder Sara Brinch, e-post: sara.brinch@ntnu.no, tlf. 73598298  

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Astrid S. Lyngby, e-post: astrid.s.lyngby@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

Søknadsfrist: 15.08.2021

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

 

Institutt for design

Instituttet har to omtrent like store avdelinger i Trondheim og i Gjøvik. Våre avdelinger er spesialisert i industriell design, grafisk design og webteknologi. Begge avdelingene har ekspertise i interaksjonsdesign og deler en del forskningsinteresser innen helse- og velferdsteknologi. Designmiljøet anses som en link mellom mange teknologimiljøer på NTNU. I den rollen er instituttet opptatt av samarbeid på tvers av institutter og fakulteter. Avdelingen i Trondheim har tett samarbeid med arkitekturmiljøet i utdanning og forskning. Avdelingen i Gjøvik har tett samarbeid med ulike fagmiljø innen datateknologi og informatikk. Nasjonalt har instituttet utstrakt samarbeid med norske industribedrifter. Institutt for design er et av fire institutter ved Fakultet for arkitektur og design.

Søknadsfrist

15. august 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

NTNU, Trondheim/Gjøvik

Innovasjonsleder – NTNU – Jobbnorge ID 209385