Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Ingress

Vil du være med å utvikle Institutt for lærerutdanning og pedagogikk? Vi søker en leder som har klare faglige og strategiske ambisjoner på vegne av fakultetets største institutt, og som kan kombinere dette med evne og vilje til å arbeide aktivt for å innfri disse.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet (UiT), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet), er det ledig åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP). Stillingen er ledig fra 1. januar 2021. Tilsetting skjer på åremål for inntil fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fireårs-perioder etter utlysning. Arbeidssted vil være i Tromsø eller Alta, med hovedvekt av aktivitet i Tromsø.

HSL-fakultetet har 7 institutter og 4 sentre. Ved fakultetet er det omlag 650 årsverk og 4200 studenter. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet forskningsmiljø som er velrenommert i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet driver sosialfaglige profesjonsutdanninger og har hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning.

ILP har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger, og har campus i Alta og Tromsø. Det er ca. 2000 studenter på de ulike utdanningene ved ILP. Instituttet driver undervisning og forskning innenfor barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk, og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i forhold til etter- og videreutdanning i regionen. I perioden 2012-2022 er instituttet sammen med Universitetet i Oslo vertskap for ProTed – landets første Senter for fremragende utdanning. Instituttet er under omstilling og fra og med 01.01.2021 vil alle vitenskapelig ansatte være organisert i fagseksjoner. Forskningen er i stor grad organisert med etablerte forskningsgrupper der de fleste av de ansatte er medlemmer.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av dekan Sonni Olsen

eller fakultetsdirektør Frode G. Larsen

Arbeidsoppgaver

UiT har enhetlig ledelse på fakultets- og instituttnivå. Instituttleder har den daglige ledelsen av instituttets faglige og administrative virksomhet, innenfor de rammer og stategiske planer som er satt av Universitetsstyret og HSL-fakultetet. UiT har en egen instruks for instituttlederstillingene og instituttleder rapporterer til dekan.

Sentrale oppgaver er

 • ansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid på instituttet, herunder personal- og økonomiansvar
 • ansvar for å forberede saker til instituttstyret
 • foreta nødvendige prioriteringer vedrørende forsknings- og utviklingsaktiviteten (FoU) i samsvar med strategier fastsatt av instituttstyret og overordnet myndighet (universitetsstyret og fakultetsstyret)
 •  overordnet ansvar for utdanningsvirksomheten og formidlingsaktiviteten
 •  ansvar for å sikre gode samarbeidsarenaer med praksisfeltet og andre sentrale aktører for instituttets virksomhet
 •  lede arbeidet med å sikre en god implementering av den pågående omstillingen ved instituttet

Instituttleder inngår i fakultetets lederteam sammen med dekan, prodekaner, institutt- og senterledere.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • førstestillingskompetanse og/eller doktorgrad innenfor et fagområde som er relevant for instituttet
 • god kjennskap til utdanningssektoren og høyere utdanning i Norge
 • erfaring med økonomi- og personalledelse
 • ledererfaring og særlige gode lederegenskaper knyttet til
  • evne til strategisk utviklingsarbeid
  • samarbeidsevne
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk

Det legges i tillegg avgjørende vekt på personlige egenskaper som

 • god kommunikasjonevne
 • resultatorientering
 • fleksibilitet

Det blir betraktet som en fordel med

 • erfaring fra undervisning, forskning og forskningssamarbeid
 • erfaring fra omstillingsarbeid

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1475 intituttleder. Fra bruttolønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Øvrige betingelser fastsettes etter individuell avtale ved tilsetting.

Det gis mulighet for å kombinere lederstillingen med egen forskningsaktivitet. Det vil kunne stilles ressurser til rådighet for dette etter nærmere avtale. Forskningsaktiviteten forutsettes knyttet opp mot forskningsgruppene på ILP.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • søknadsbrev og CV
 • vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

UiT - Drivkraft i Nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Søknadsfrist

21. oktober 2020

Kommune

Tromsø

Omfang

Heltid

Varighet

Åremål

Jobbnorge-ID

192718

Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk – Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet