Sortland kommune - Spesialpedagogisk rådgiver

Er du pedagog, liker utviklingsarbeid og ønsker å bidra til barns beste?

Da ønsker vi nettopp deg som en del av avdeling for oppvekst i Sortland kommune. Hos oss er vi opptatt av at alle barn skal medvirke i egen barnehagehverdag, inkluderes i fellesskapet og utvikle seg ut fra egne forutsetninger. Vi ønsker derfor sammen med barnehagene å videreutvikle det systemiske arbeidet knyttet til det spesialpedagogiske feltet sett i sammenheng med det allmennpedagogiske tilbudet. Dette vil vi gjøre for å møte endringer som det legges føringer for i offentlige dokumenter som for eksempel Stortingsmelding 6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Avdeling for oppvekst ønsker en dreining av ressursinnsatsen i barnehage, fra spesialpedagogisk støtte til et barnehagetilbud der flere barn får sitt behov ivaretatt gjennom det allmennpedagogiske tilbudet. Samtidig vil det være noen barn som skal ha et spesialpedagogisk individbasert tilbud. Til å bidra til utviklingsarbeidet, samt følge opp enkeltbarn, har vi nå en ledig 100 % fast stilling som spesialpedagogisk rådgiver hos oss.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kommunalsjefen vil lede utviklingsarbeidet, mens du vil være den som initierer, koordinerer, bidrar faglig og tilrettelegger for progresjon og samarbeid med relevante aktører. Aktuelle samarbeidspartnere er barnehagene, PP-tjenesten og andre.

En viktig del av stillingen vil også være å veilede og styrke barnehagene i deres arbeid med å gi barn med ulike typer utfordringer nødvendige oppfølging og hjelp.

Kvalifikasjoner

– pedagogisk kompetanse på høyskolenivå, fortrinnsvis barnehagelærer, gjerne med videreutdanning i spesialpedagogikk og/eller med mastergrad innenfor fagfeltet.
– erfaring fra utøvende spesialpedagogisk praksis for barn i barnehage er ønskelig.
– kompetanse og/eller erfaring med å gi veiledning.
– erfaring fra lignende utviklingsarbeid der det kan vises til konkrete resultater, er ønskelig.
– god skriftlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper

– har gode formidlings- og kommunikasjonsferdigheter.
– evne til å motivere og veilede andre.
– gode relasjonelle ferdigheter og god samarbeidsevne.
– du må kunne arbeide løsningsorientert, selvstendig, systematisk og målrettet.
– er faglig engasjert og har en utviklingsrettet innstilling.

Egnethet vil bli særskilt vektlagt.

Vi kan tilby deg

– et inkluderende og profesjonelt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig kompetente medarbeidere
– en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver
– god støtte og oppfølging av nærmeste leder
– gunstig pensjonsordning
– lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og arbeid med psykisk utviklingshemmede, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse. Jfr. informasjon “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist

09.08.2020

Utlyst

15.06.2020

Stilling

Rådgiver

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Mona Haugli

Assisterende kommunalsjef
mona.haugli@sortland.kommune.no
996 44 569

Sortland kommune – Spesialpedagogisk rådgiver