Drivkraft i Nord

Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin

Om stillingen

Institutt for klinisk medisin (IKM) har ledig en stilling som instituttleder. Tilsetting vil være på åremål for inntil 4 år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to 4-årsperioder etter utlysninger. Arbeidssted er Tromsø.

Det helsevitenskapelig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), UiT Norges arktiske universitet (UiT) består av 10 institutter fordelt på fagområdene samfunnsmedisin, klinisk medisin, farmasi, klinisk odontologi, medisinsk biologi, helse- og omsorgsfag (sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi), vernepleie, idrett, psykologi og Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse (RKBU). Fakultetet driver forskning, utdanning og formidling i disse fagene og gir faglig bistand til helsevesenet i landsdelen. Fakultetet har totalt ca. 1400 ansatte fordelt på ca. 1000 årsverk, over 350 ph.d.-studenter og ca. 4800 bachelor-/master-studenter.

Helsefak samarbeider nært med helsetjenesten i Nord-Norge om utdanning av helsearbeidere. Dette inkluderer fleksible, desentraliserte utdanninger i flere fag. Videre er det et bredt helsevitenskapelig forskningssamarbeid med en rekke fagmiljøer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Regionalt er forskningssamarbeidet særlig nært med andre fakulteter ved UiT, Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid i forskning og utdanning.

Institutt for klinisk medisin

IKM har et omfattende grensesnitt mot UNN og om lag 340 ansatte fordelt på 60 førstestillinger (professorer og førsteamanuenser), 119 vitenskapelige stillinger (professor II, førsteamanunensis II og amanuensis II), 25 teknisk-administrative stillinger, 47 midlertidige vitenskapelige stillinger (stipendiat, postdoktor og forsker). Instituttet er organisert i 18 forskningsgrupper og 23 fagenheter for undervisning integrert med klinikkstrukturen i UNN og Nordlandsykehuset. En av forskningsgruppene er lokalisert ved Nordlandssykehuset i Bodø, og en er under etablering ved Finnmarksykehuset i Hammerfest. 

IKM har ansvar for undervisning i klinisk medisin i legestudiet og bachelor- og masterstudiet i ernæring. Enhet for legeutdanning (ELU) er en sekjon ved Helsefak som leder og driver profesjonsstudiet i medisin på vegne av og i samarbeid med IKM, Institutt for medisinsk biologi (IMB) og Institutt for samfunnsmedisin (ISM). ELU ledes av en studieleder og en seksjonsleder. Enheten og studieprogrammet styres av et programstyre og et programråd. I programstyret sitter Instituttlederne fra IKM, ISM og IMB, sammen med Helse- og sosialdirektør i Troms og Finnmark, og to studentrepresentanter. Instituttleder for IKM vil som oftes inneha rollen som programstyreleder.

Ekstern finansiering utgjør for tiden 34 % av instituttets totale budsjett.  Instituttet har egen instituttadministrasjon med kontorsjef, stabsfunksjoner og studieadministrasjon.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av dekan Thrina Loennechen

eller fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik,

Arbeidsoppgaver

Instituttleder har det overordnede ansvaret for instituttets samlede virksomhet (enhetlig ledelse) innenfor de rammer som til enhver tid er satt av Universitetsstyret og Fakultetsstyret ved Helsefak. Det innebærer at instituttleder ansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid, herunder personal- og økonomiansvar. UiT har en egen instruks for instituttlederstillingene og instituttleder rapporterer til dekan.

Sentrale oppgaver er

 • å sikre at instituttet har gode undervisnings- og forskningsmessige resultater
 • å representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • å sørge for god ressursbruk
 • å stimulerer til god formidlingsaktivitet

Instituttlederne utgjør sammen med dekan, prodekanene og fakultetsdirektør, lederteamet ved Helsefak. Etter avtale med UNN kan det åpnes for at instituttleder deltar i lederteamet ved UNN. Instituttleder deltar i dag i fakultetets formelle samarbeidsarenaer med UNN (Felles utdannings- og forskningsutvalg og Felles ledermøte) og Helse Nord RHF (Universitetssamarbeidsorganet (USAM) og Samarbeidsutvalg for utdanning (SAMUT)).

Instituttleder vil få ressurser til rådighet for å etablere et team med de nødvendige nestlederfunksjonene.

Det gis mulighet for å kombinere lederstillingen med egen forskningsaktivitet. Det vil kunne stilles ressurser til rådighet for dette etter nærmere avtale. Forskningsaktiviteten forutsettes knyttet opp mot en av de eksisterende forskningsgruppene ved IKM.

Søker som allerede har bistilling som overlege ved UNN, kan om det ønskes, fortsette i denne. For annen søker åpnes det for bistilling avhengig av klinisk kompetanse og UNNs behov.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • minimum førstestillingskompetanse og avlagt medisinsk embetseksamen
 • kompetanse innen klinisk medisin
 • fokus på godt lederskap
 • klare faglige og strategiske ambisjoner på vegne av instituttet
 • evne og vilje til å arbeide aktivt for å innfri de faglige og strategiske ambisjonene
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk

Søkernes motivasjon og interesse for stillingen vil bli vektlagt. Vi ønsker å styrke samarbeidsflatene mot Universitetssykehuset og kommunehelsetjenesten, og legger derfor stor vekt på personlig egnethet som

 • evne til god kommunikasjon og samarbeid
 • evne til strategisk lederskap

Det er ønskelig at søkerne kan dokumentere

 • god kjennskap til klinisk medisinsk forskning og utdanning nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring fra strategisk arbeid og ledelse
 • erfaring fra personalledelse og administrasjon
 • erfaring fra undervisning og studieplanarbeid på universitetsnivå
 • erfaring fra forskningsgruppeledelse og innhenting av eksterne forskningsmidler

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • gode velferdsordninger 
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Lønn og vilkår etter nærmere avtale ette statens regulativ kode 1475 instituttleder. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • søknadsbrev og CV
 • vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.  UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

UiT - Drivkraft i Nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Søknadsfrist

31. januar 2021

Kommune

Tromsø

Omfang

Heltid

Varighet

Åremål

Arbeidssted

UiT – Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin