Ved Høgskolen i Innlandet er det ledig spennende stillinger i fagområder relatert til helse- og sykepleievitenskap

Førsteamanuensis/førstelektor

Om stillingene

Stillingene er lagt til  Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV), Institutt for helse- og sykepleievitenskap (IHS), Seksjon for sykepleie (SPL).

En fast 100 % stilling og en fast 50% stilling.

Seksjon for sykepleie (SPL) er en av tre seksjoner i Institutt for helse- og sykepleievitenskap (IHS). Seksjonen har flere fagområder i sin studieportefølje og har p.t. ca.1000 studenter og ca. 45 ansatte. Seksjonen ledes av seksjonsleder. Seksjonens særpreg er et sterkt fag- og forskningsmiljø, praksisnær profil, varierte undervisningsmetoder og sentral plassering både i forhold til helseinstitusjoner og helseforetak.

Ved Institutt for helse og sykepleievitenskap jobbes det målrettet med å etablere robuste forskningsgrupper i alle tre seksjonene. Forskningsfokus spenner fra pasientsikkerhet, oppfølging av menneskers psykiske helse, barn og unges helseutfordringer, helsekompetanse, palliasjon og kreftsykepleie, – til bruk av VR som pedagogisk metode og traume og avansert og akutt beredskap for å nevn noe. Forskning, fagutvikling og studier har som mål å være praksisnære og nært knyttet til arbeids og samfunnsliv. Instituttet arbeider målrettet med å styrke aktive og robuste forskningsgrupper som har både regional og internasjonal forankring.

Institutt for helse- og sykepleievitenskap leder et stort EU-prosjekt, samt en pilotordning innenfor kommunal praksis i helse og sosialfag som er finansiert gjennom Diku-midler. Prosjektet er forankret i kommunehelsetjenesten. Det er også for tiden flere pågående NFR- prosjekter og mindre eksternfinansierte prosjekter i instituttet. Videre jobber fagmiljøene i instituttet kontinuerlig med tilrettelegging av utviklingsprosjekter og innovasjon på ulike nivå i samarbeid med kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Høgskolen i Innlandet har et utstrakt samarbeid med Sykehuset Innlandet både om praksis, fagutvikling og ny ph.d. i helse og velferd. Kombinerte stillinger med SI er et strategisk satsingsområde for høgskolen. Vi imøteser derfor søkere som ønsker å gå inn i kombinerte stillinger. Det er et spennende fagmiljø med både bredde og dybdekompetanse innenfor sentrale helserelaterte fagområder og utdanninger.

Kontakt: Instituttleder ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Liv Skomakersuten Ødbehr, Tlf: +47 959 07 984,  e-post: liv.odbehr@inn.no

Ansvar og oppgaver

Hovedarbeidsoppgaver knyttet til stillingen vil være:

 • Studie- og emneansvar i forbindelse med planlegging og gjennomføring av studier i sykepleie
 • Undervisning og veiledning av studenter på ulike nivå, samt sensureringsoppgaver
 • Deltakelse i instituttets og fakultetets satsningsområder og daglige aktivitet
 • Bidra til forskning og utvikling innen relevante fagområder i helse- og sykepleievitenskap
 • Delta og utvikle instituttets forskningsprosjekter i samarbeid med andre forskere
 • Være bidragsyter i å videreutvikle relevante og aktuelle forskningsgrupper
 • Veilede studenter på bachelor, master- og doktorgradsnivå

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves doktorgrad eller førstelektorkompetanse innen relevante fagområder i helse- eller sykepleievitenskap
 • Erfaring og kunnskap innenfor oppsøkende og helhetlig tjenester til mennesker med kroniske, sammensatte eller akutte lidelser
 • Det kreves gode språkkunnskaper, herunder mestring av skandinavisk og engelsk språk, muntlig og skriftlig.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller erfaring fra undervisning, studentveiledning. Ytterligere krav til pedagogisk kompetanse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk.
 • Tilfredsstillende IKT-kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid. I tilknytning til ivaretagelse av emne- og studieansvarsoppgaver kreves bruk av læringsplattformen Canvas.

 

Ønsket erfaring:

 • Oppdatert kunnskap og kompetanse innenfor helse- eller sykepleievitenskap
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på ulike nivå
 • Erfaring fra fagutviklings- og forskningsprosjekter
 • Erfaring med nettverkssamarbeid

 

Personlig egnethet:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å kommunisere godt med studenter og kollegaer
 • Fleksibilitet og selvstendighet vektlegges
 • Interesse for pedagogisk utvikling er en forutsetning
 • Tverrfaglig samarbeid

For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved
vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller
disiplinen.

 

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilinger. 

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via “søk stillingen”

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis eller 1198 førstelektor  i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • For mer informasjon, se HINN som arbeidsgiver

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Søknadsfrist

9. juni 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Elverum

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Førsteamanuensis/førstelektor – Høgskolen Innlandet – Jobbnorge – ID 205399