Vi har er en ledig 100% fast stilling ved Institutt for design i Gjøvik

Førsteamanuensis knyttet til tjenestedesign

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Institutt for design i Gjøvik tilbyr en 100 % fast stilling som førsteamanuensis knyttet til fagområdet tjenestedesign tilknyttet instituttets studieprogrammer. Instituttet tilhører Fakultet for arkitektur og design ved NTNU.

Institutt for design underviser blant annet industriell design, grafisk design, interaksjonsdesign, tjenestedesign og webutvikling. Instituttet har også en strategisk satsning på forskning innen bærekraftig design, digital transformasjon og helse. For alle disse satsningene er tjenestedesign et sentralt fagområde. Se instituttets hjemmeside for mer informasjon.

Stillingen inngår i faggruppen som jobber med instituttets strategiske satsning «Samspill» som omhandler mennesker, organisasjoner og samfunn. Faggruppens faglige tilnærming er innen områdene tjenestedesign, tjenesteinnovasjon, strategisk design, co-design, relasjonell design, systemdesign og designmetodikk. Samspill tolker ‘tjenester’ bredt, og våre samarbeidspartnere inkluderer helse og velferd, transport, utdanning, byutvikling og innbyggermedvirkning m.m.

Du rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise i og bistå i utvikling av emner i instituttets studieprogrammer og etter- og videreutdanningstilbud i tjenestedesign
 • Veilede instituttets bachelor-, master- og PhD-studenter
 • Utvikle og publisere ny kunnskap innen fagfeltet gjennom forskning og utvikling
 • Utarbeide konkurransedyktige forskningssøknader innen det strategiske satsningsområdet, rettet mot interne og eksterne finansieringskilder
 • Videreutvikle utdanning- og forskningssamarbeid innen fagfeltet sammen med offentlige og akademiske institusjoner og næringsliv
 • ​​​​​​​Være en del av faggruppen Samspill samt delta i samarbeid med Verksted for integrerte helsetjenester, som er et tverrfaglig prosjekt mellom Gjøvik kommune, Sykehus innlandet og flere institutt ved NTNU i Gjøvik.
 

Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis knyttet til fagområdet tjenestedesign i henhold til krav gjengitt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger §1-4 

 • PhD i design, fortrinnsvis tjenestedesign. Videre kan PhD innen andre fagområder relevante for tjenestedesign, inkludert sosiologi, sosialantropologi, psykologi og organisasjonspsykologi, også kunne kvalifisere. Dersom du kan dokumentere at du er i sluttfasen av din ph.d.-utdanning, kan søknaden din bli vurdert.
 • Dokumentert gode forskningsevner og/eller praktisk erfaring innen tjenestedesign, interaksjonsdesign, strategisk design, digital transformasjon eller tilstøtende fagområder
 • Må beherske engelsk godt skriftlig og muntlig

 

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Dersom du ikke behersker et skandinavisk språk, er det en forutsetning at du innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset norsk for utlendinger ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU.

Ønskede kvalifikasjoner:  

 • Det er en fordel med erfaring fra praksis i tjenestedesign, samskaping og arbeid innen offentlig eller privat tjenesteutvikling, universell tjenestedesign eller utviklingsarbeid innenfor helsesektoren.
 • Pedagogiske ferdigheter og evner til å kommunisere godt med studenter eller kursdeltakere
 • Kompetanse innen undervisning og kursvirksomhet
 • Evne til å initiere og lede forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid
 • Interesse for undervisning og forsking innen tjenestedesign, design og tilstøtende områder
 • Evne til å videreutvikle det faglige miljøet, både pedagogisk og forskningsmessig
 • Praktisk erfaring fra domener som for eksempel IT, helse og velferd
 • Gode kunnskaper innen et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og gode evner innen nettverks- og relasjonsbygging
 • Evner til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Evne og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne og interesse for omstilling

Vi tilbyr

 

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 586 000 – kr 726 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.  

Det er en forutsetning at den som blir ansatt kan være til stede ved og tilgjengelig for arbeidsstedet ved Gjøvik på daglig basis. Den ansatte må også påregne å holde kurs ved NTNU i Trondheim, Ålesund og Oslo.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen.her

Om søknaden

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk. 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 

 
Søknaden må inneholde: 

 • En beskrivelse av dine ambisjoner og visjoner for denne stillingen
 • Dokumentasjon av eventuell praksiserfaring som tjenestedesigner eller designer
 • En beskrivelse av designprosjekter, vitenskapelige arbeider eller annet relevant arbeid som søkeren anser som mest betydningsfulle for stillingen. Dokumentasjonen skal inneholde beskrivelse av søkerens rolle i prosjektet
 • Dokumentasjon av eventuelle vitenskapelige arbeider (inntil 10 arbeider). Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.
 • En kort beskrivelse av den vitenskapelig eller pedagogiske relevansen av søkerens forskning og utviklingsarbeid
 • Redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner (“Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU”)  
 • CV, attester og vitnemål
 • Navn og adresse til tre potensielle referanser

 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju. 

 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling


Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.    

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Ole Andreas Alsos (Trondheim), telefon: +47 915 44 825, e-post: ole.alsos@ntnu.no eller nestleder Emil Bakke (Gjøvik), telefon: +47 94 05 74 74, e-post: emil.bakke@ntnu.no

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

Søknadsfrist: 13.06.2021 

 

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for design

Instituttet har to omtrent like store avdelinger i Trondheim og i Gjøvik. Våre avdelinger er spesialisert i industriell design, grafisk design og webteknologi. Begge avdelingene har ekspertise i interaksjonsdesign og deler en del forskningsinteresser innen helse- og velferdsteknologi. Designmiljøet anses som en link mellom mange teknologimiljøer på NTNU. I den rollen er instituttet opptatt av samarbeid på tvers av institutter og fakulteter. Avdelingen i Trondheim har tett samarbeid med arkitekturmiljøet i utdanning og forskning. Avdelingen i Gjøvik har tett samarbeid med ulike fagmiljø innen datateknologi og informatikk. Nasjonalt har instituttet utstrakt samarbeid med norske industribedrifter. Institutt for design er et av fire institutter ved Fakultet for arkitektur og design.

Søknadsfrist

13. juni 2021

Kommune

Gjøvik

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Mustad næringspark

Førsteamanuensis knyttet til tjenestedesign – NTNU – Jobbnorge ID 206117