Rektorar

Vil du gjere ein forskjell for ungdommane i fylket vårt?

Sogndal videregåande skule

Vi søkjer deg som 

 • set elevane si læring og deira utvikling i sentrum for skulen sitt arbeid
 • har evne til å sette retning og vidareutvikle skulen som eit viktig kompetansesenter for organisasjonar, næringsliv og det offentlege
 • skapar eit godt og inkluderande arbeids- og læringsmiljø
 • er utviklingsorientert og engasjert
 • opptrer tydeleg som arbeidsgivar og gjennomføre politiske og administrative vedtak
 • har gode leiareigenskapar og erfaring frå leiarstilling

Kvalifikasjonar

Den som blir tilsett må stette dei formelle krava i Opplæringslova § 9-1: ”Den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar”. Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt i tilsettinga. Vi forventar digital kompetanse og ein bør ha kunnskapar og engasjement for økologisk landbruk og næringsutvikling i landbruket.  
 

Vi tilbyr

 • givande arbeid med unge og vaksne i opplæring
 • eit arbeidsmiljø med høg fagleg kompetanse
 • løn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • hjelp til å skaffe bustad
 • dekking av flytteutgifter etter nærare reglar
 • god støtte frå leiarar og fagmiljø i sentraladministrasjonen

Vestland fylkeskommune har høg kompetanse på utvikling, leiing og styring av dei vidaregåande skulane.

Vi legg vekt på godt samarbeid, tett kontakt, dialog og oppfølging mellom rektorane og fylkesdirektøren for opplæring og kompetanse.  
 

Andre opplysningar

Tilsetjing skjer på grunnlag av lov- og avtaleverk og føreset nyare politiattest. Stillinga har seks månader prøvetid.

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.


 For meir informasjon om stillinga ta kontakt med områdeleiar Tor-Einar Holvik Skinlo telefon 958 39 029, tor-einar.holvik.skinlo@vlfk.no

Amalie Skram videregåande skule

Sogndal vidaregåande skule har omlag 800 elevar og 170 tilsette. Det meste av opplæringa er på Fosshaugane i Sogndal. Opplæring for yrkessjåfør er på Kaupanger.

Sogndal vidaregåande skule tilbyr ni utdanningsprogram:

 • Studiespesialisering
 • Idrettsfag
 • Medie- og kommunikasjon
 • Helse- og oppvekst
 • Restaurant- og matfag
 • Service- og samferdsle
 • Teknikk- og industriell produksjon
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag

I tillegg har Sogndal vidaregåande skule landslinje for yrkessjåførar, fengelsopplæring i Vik,  innføringsgruppe for minoritetsspråklege og ulike vaksenopplæringskurs. 

Vi søkjer deg som 

 • set elevane si læring og deira utvikling i sentrum for skulen sitt arbeid
 • har evne til å sette retning og vidareutvikle skulen som eit viktig kompetansesenter for organisasjonar, næringsliv og det offentlege
 • skapar eit godt og inkluderande arbeids- og læringsmiljø
 • er utviklingsorientert og engasjert
 • opptrer tydeleg som arbeidsgivar og gjennomføre politiske og administrative vedtak
 • har gode leiareigenskapar og erfaring frå leiarstilling

Kvalifikasjonar

Den som blir tilsett må stette dei formelle krava i Opplæringslova § 9-1: ”Den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar”. Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt i tilsettinga. Vi forventar digital kompetanse og ein bør ha kunnskapar og engasjement for økologisk landbruk og næringsutvikling i landbruket.  
 

Vi tilbyr

 • givande arbeid med unge og vaksne i opplæring
 • eit arbeidsmiljø med høg fagleg kompetanse
 • løn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • hjelp til å skaffe bustad
 • dekking av flytteutgifter etter nærare reglar
 • god støtte frå leiarar og fagmiljø i sentraladministrasjonen

Vestland fylkeskommune har høg kompetanse på utvikling, leiing og styring av dei vidaregåande skulane.

Vi legg vekt på godt samarbeid, tett kontakt, dialog og oppfølging mellom rektorane og fylkesdirektøren for opplæring og kompetanse.  

Andre opplysningar

Tilsetjing skjer på grunnlag av lov- og avtaleverk og føreset nyare politiattest. Stillinga har seks månader prøvetid.

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

For meir informasjon om stillinga ta kontakt med områdeleiar Tor-Einar Holvik Skinlo telefon 958 39 029, tor-einar.holvik.skinlo@vlfk.no

Søknadsfrist

11.10.2020

Vestland fylkeskommune – Rektorar