Å møte framtiden i Fauske innebærer å legge til rette for framtidsrettet infrastruktur i en bærekraftig omstilling med sosial, økonomisk og klima- og miljømessig bærekraft

Leder for plan og næring (plansjef)

Vi søker etter en dyktig og motivert leder som kan lede og administrere de samlede ressurser  i plan og næringsavdelingen, på kort og lang sikt.

I Planavdelingen er det ledig 100 % fast stilling som leder Plan og næring da vår plansjef skal gå av med pensjon våren 2024.

Fauske – den nest største kommunen i Salten som ligger midt i Nordland og midt i Norge har en sentral beliggenhet og med gode kommunikasjonsforbindelser og nærhet til Bodø – søker nå etter ny leder til leder for stabsavdelingen Plan og næring. Kommunen er en relevant jobb- og bostedskommune for hele regionen.

Kommunen har en relativt nylig vedtatt overordnet strategisk plan – kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier – som setter retning for Fauske mot 2034. Kommuneplanen har mål om å gjøre Fauske til et godt sted å leve, skape og møte framtiden. Prioriterte områder er derfor:

 • å leve i Fauske: innebærer å ha god livskvalitet og oppleve mestring.
 • å skape og handle i Fauske: innebærer å være en foretrukket destinasjon i saltenregionen for næringsutvikling og industrietableringer, og her skal verdiskapning og arbeidsplasser prioriteres.
 • å møte framtiden i Fauske: innebærer å legge til rette for framtidsrettet infrastruktur i en bærekraftig omstilling med sosial, økonomisk og klima- og miljømessig bærekraft.

Vi jobber for å nå vedtatte mål og strategier, og vi løser viktige planoppgaver som ligger foran oss. Fauske kommune søker derfor etter en dyktig og motivert leder som kan lede og administrere de samlede ressurser (fag-, personal og økonomi) i plan og næringsavdelingen, på kort og lang sikt.

Vi ønsker oss en erfaren leder for en avdeling med engasjerte og høyt utdannede medarbeidere. Planavdelingen har bl.a. ansvar for kommuneplanen, reguleringsplaner og utviklingsoppgaver knyttet til kommunens infrastruktur, herunder også tilrettelegging for grønn infrastrukturutvikling. Avdelingen ivaretar kommunens arealplanlegging/-forvaltning, bygge – og delingssaker, forvaltningsoppgaver innen landbruk (jord- og skogbruk), vilt, fisk, miljø og motorferdsel i utmark. Leder Plan og næring har utstrakt kontakt mot publikum og legger til rette for industri og næringsliv.

Som leder mestrer du å ha både et operativt og et strategisk blikk. Du må være personlig egnet for å lede en variert avdeling med stort spenn i ansatte, utdanningsnivå og oppgaver. Du må evne å gi dine ansatte rom for å prestere på høyt nivå, gjennom mening, mestring og medbestemmelse.

Plan og næring har et tett samarbeid med kommunens næringsselskap Fauna KF og enhetene Vei, vann og avløp (VVA) og Tekniske tjenester og eiendom. For å finne gode og effektive løsninger på tvers i kommunen er det nødvendig at du bidrar til et positivt samarbeid med ulike tjeneste- og fagområder i kommunen.

Opplysninger om arbeidssted og stilling:

Stillingen er organisatorisk plassert i kommunedirektørens stab. Du er administrativt underlagt kommunedirektøren og inngår i kommunedirektørens ledergruppe.

Stabsavdelingen Plan og næring har kontorplass i administrasjonsbygget på Fauske og har per tiden 9 medarbeidere. I tillegg kan det komme prosjektengasjerte medarbeidere. Prosjektporteføljen er dynamisk. Planavdelingen har et driftsbudsjett på ca. 10 millioner.

Som leder for Plan og næring har du ansvaret sammen med våre medarbeidere å følge opp arbeidet innen plan,-næring- og infrastrukturutbygging, geodata, byggesak, forvaltning og tilsyn, prosjekter og samhandling med kommunens næringsselskap Fauna KF. Planavdelingen har også ansvar for oppbygging og administrering av kommunens digitale arealplanbase. Arbeidsområdene inkluderer saksforberedelser til politisk behandling, medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, myndigheter, utbyggere og andre interessenter. Lederen skal sammen med kommunedirektør bidra til god samhandling mot politisk nivå og sikre at politiske vedtak følges opp og gjennomføres. Du må påregne politisk møteaktivitet, publikumskontakt og noen ganger håndtering av media. 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets- eller høgskoleutdanning fortrinnsvis på masternivå
 • Relevant erfaring fra ett eller flere av de områder som enheten omfatter
 • Ledererfaring.

Vi ønsker deg som:

 • Har relevant høyere utdanning. Lang realkompetanse kan oppveie for formalkompetanse
 • Har ledererfaring innen relevante områder
 • Har god kjennskap til plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk tilhørende ansvarsområdet
 • Har god samfunnsforståelse, kjennskap til offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • Er løsningsorientert, engasjert, har visjoner og setter mål
 • Er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • Har kunnskap om budsjett og økonomi
 • Har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Bidrar i et kollegialt fellesskap, gir tillit og bygger positivt omdømme
 • Iverksetter og fullfører politiske vedtak
 • Samarbeider konstruktivt og godt med ledere, medarbeidere og tillitsvalgte
 • Tåler høyt tempo og evner å prioritere.

Hos oss får du:

 • Stor grad av påvirkning og innflytelse
 • Et godt tverrfaglig miljø med utfordrende arbeidsoppgaver
 • Varierte og interessante hverdager med fleksibel arbeidstid i et godt og driftig arbeidsmiljø med god atmosfære
 • Ledelse og kollegaer med faglig bredde, som er åpne for nye muligheter, har godt humør og som har ambisjoner på vegne av Fauske kommune
 • Muligheten til å arbeide i en kommune med et stort potensial og som favner godt om vårt samfunnsansvar
 • Lønn fastsettes etter avtale  
 • God forsikrings- og pensjonsordning gjennom KLP.

Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager pr år som kompensasjon for dette.

Søknadsfrist: 11. februar 2024

Aktuelle kandidater må påregne intervju. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema. CV, vitnemål og attester ønskes elektronisk vedlagt i søknaden.

Bedriftskompetanse behandler søknaden din konfidensielt, og om du ønsker det, også ovenfor oppdragsgiver i innledende fase. Stillingen er omfattet av offentleglova når det gjelder rett til innsyn i søkerlister. Søker må grunngi eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil vi varsle søker som da evt. kan trekke søknaden om ønskelig. 

Bli med og utgjør en forskjell i Fauske. Velkommen som søker!   

Kontakt:

Eivind Hellevik
Seniorrådgiver
Telefon: +47 906 14 830
E-post: eh@bedriftskompetanse.no

Ellen Beate Lundberg
Kommunedirektør
Telefon: +47 915 99 302

Planlegger/Samfunnsplanlegger

Vi ønsker deg som vil bidra til et aktivt lokaldemokrati med god innbyggermedvirkning og der folkevalgte har et godt grunnlag for å sitte i førersete for samfunnsutviklingen.

I Planavdelingen er det ledig 100 % fast stilling som samfunnsplanlegger/planlegger

Fauske – den nest største kommunen i Salten som ligger midt i Nordland og midt i Norge har en sentral beliggenhet og med gode kommunikasjonsforbindelser og nærhet til Bodø – søker nå etter ny samfunnsplanlegger/ planlegger. Kommunen er en relevant jobb- og bostedskommune for hele regionen.

Kommunen har en relativt nylig vedtatt overordnet strategisk plan – kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier – som setter retning for Fauske mot 2034. Kommuneplanen har mål om å gjøre Fauske til et godt sted å leve, skape og møte framtiden. Prioriterte områder er derfor:

 • Å leve i Fauske: innebærer å ha god livskvalitet og oppleve mestring.
 • Å skape og handle i Fauske: innebærer å være en foretrukket destinasjon i saltenregionen for næringsutvikling og industrietableringer, og her skal verdiskapning og arbeidsplasser prioriteres.
 • Å møte framtiden i Fauske: innebærer å legge til rette for framtidsrettet infrastruktur i en bærekraftig omstilling med sosial, økonomisk og klima- og miljømessig bærekraft.

Vi jobber for å nå vedtatte mål og strategier, og vi løser viktige planoppgaver som ligger foran oss. Temaplaner og strategier knyttet til samfunnsutvikling og arbeid med kommuneplanens arealdel står for tur i planavdelingen. I tillegg inngår saksbehandling av private planer og vi deltar i ulike utredninger og prosjekter med interne og eksterne parter. Til dette arbeidet trenger kommunen kompetanse innenfor samfunnsplanlegging, prosess og planleggingsledelse.

Vi ønsker deg som vil bidra til et aktivt lokaldemokrati med god innbyggermedvirkning og der folkevalgte har et godt grunnlag for å sitte i førersete for samfunnsutviklingen.

Opplysninger om arbeidssted og stilling:

Stillingen er plassert i kommunedirektørens stab i avdeling Plan og næring. Stillingen rapporterer til plansjef. Plan og næring har per tiden kontorplass i administrasjonsbygget på Fauske. Avdelingen har hovedoppgaver innen planlegging, arealplanlegging med reguleringssaker, samfunns- og byutvikling, samferdsel, landbruk og skogbruk. Avdelingen har for tiden 10 medarbeidere inkludert leder for planavdelingen.

Fauske kommune har et stort potensial med mange muligheter, og søker en samfunnsplanlegger som kan bidra i arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, ulike type planer, utredninger og analyser, samt veiledning og saksbehandling.

Hovedoppgavene er:

 • planprosess i henhold til plan og bygningsloven
 • klima og energiplan, temaplaner
 • planstrategi
 • prosess og planleggingsledelse i kommunale planoppdrag, herunder medvirkningsprosesser
 • planlegging, fra idefase til sluttvedtak  
 • veiledning og saksbehandling innen plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
 • saksbehandling av private planforslag  og veilede og samarbeide med private aktører
 • følge opp konsulenter i eventuelt egne prosjekt
 • følge opp politiske vedtak
 • deltagelse i prosjektarbeid internt og samarbeid med andre instanser
 • bistå i øvrig utviklingsarbeid i hele organisasjonen.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets- eller høgskoleutdanning
 • Relevant arbeidserfaring.

Vi ønsker deg som:

 • Har relevant utdanning, minimum 3-årig universitets- eller høyskoleutdanning innen samfunnsplanlegging med kjennskap til arealplanlegging, prosessledelse, arkitektur, samfunnsgeografi eller tilsvarende. Lang realkompetanse kan oppveie for noe av formalkompetanse.  
 • Er godt kjent med planprosesser etter plan- og bygningsloven, herunder også involverings- og medvirkningsprosesser.
 • Har kjennskap til offentlig forvaltning, men nyutdannede oppfordres også til å søke. 
 • Har god digital kompetanse.
 • Har gode samarbeidsevner og har evne til å få andre til å jobbe godt sammen.
 • Er god til å jobbe analytisk og kunnskapsbasert.
 • Har god rolle- og organisasjonsforståelse, er åpen, kompetent og profesjonell.
 • Har høy arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Har gode kommunikasjonsevner og behersker norsk muntlig og skriftlig.
 • Vil komme til å være en god ambassadør for Fauske kommune, som medvirker til samhold og trivsel.

Hos oss får du:

 • Ledelse og kollegaer med faglig bredde, som er åpne for nye muligheter, har godt humør og som har ambisjoner på vegne av Fauske kommune.
 • Godt faglig miljø og mange dyktige kollegaer.
 • Varierte og interessante arbeidshverdager med fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • Muligheten til å arbeide i en kommune med et stort potensial og som favner godt om vårt samfunnsansvar.
 • God forsikrings- og pensjonsordning gjennom KLP.

Søknadsfrist: 11. februar 2024.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Bedriftskompetanse ved Eivind Hellevik, tlf. 906 14 830.
Du kan også ta kontakt med leder for plan og næring i Fauske kommune Rune Reisænen, tlf. 951 74 666.

Bedriftskompetanse behandler søknaden din konfidensielt, og om du ønsker det, også ovenfor oppdragsgiver i innledende fase. Stillingen er omfattet av offentleglova når det gjelder rett til innsyn i søkerlister. Søker må grunngi eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil vi varsle søker som da evt kan trekke søknaden om ønskelig.

Generelt:
Tilsetting og lønns- og arbeidsvilkår er etter lov- og avtaleverk.

Aktuelle kandidater må påregne intervju. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema. CV, vitnemål og attester ønskes elektronisk vedlagt i søknaden.

Bli med og utgjør en forskjell i Fauske. Velkommen som søker! 

Kontakt:

Eivind Hellevik
Seniorrådgiver
Telefon: +47 906 14 830
E-post: eh@bedriftskompetanse.no

Rune Reisænen
Leder Plan og utvikling
Telefon: +47 951 74 666

Fauske – den nest største kommunen i Salten, beliggende midt i Nordland og midt i Norge – med sentral beliggenhet og gode kommunikasjonsforbindelser.

Fauske kommune har nærmere 10 000 innbyggere og et areal på rundt 1200 kvadratkilometer. Stedet er sentralt i Indre Salten med store virksomheter som NAV, SKS og Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS). Kommunen har lange og sterke tradisjoner rundt gruvedrift og mineralutvinning. Blant annet kan du se spor av dette i sentrum av Fauske der marmortorget er godt synlig. Vi er også et knutepunkt for handel og transport – midt på E6.

«Folkehelsekommunen der alle trives» er vår visjon. Kommunen skal strekke seg etter å oppnå god livskvalitet for alle og stadig når vi nye mål. Vi har satsning på arbeidet med barn og unge, og alle våre sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem. Fauske er godt kjent for sine arrangementer som NM på ski og VM i dans. Kultur står sterkt, og det frivillige arbeidet er unikt. Vil du vite mer, se www.fauske.kommune.no

Samfunnsplanlegger/Leder plan og næring – Fauske kommune – Bedriftskompetanse