Vesterålen barnevern

Familieveileder i ressursteamet og kontaktpersoner/ saksbehandlere

Vi søker akkurat deg som ønsker å utgjøre en forskjell i arbeidet med barn, unge og deres familier.

Søknadsfrist: 21. februar 2024

Velkommen til deg  som ønsker å bidra i arbeidet med utsatte barn, unge og deres familier, og som ønsker å bidra til en fortsatt utvikling av Vesterålen barnevern.

Vesterålen barnevern er Nord-Norges tredje største barneverntjeneste med 37 årsverk.  Vi har en god blanding av unge ansatte og ansatte med lang erfaring og stort engasjement. Tjenesten er organisert i ulike team, med egen advokat og eget ressursteam med familieveiledere som jobber etter evidensbasert metodikk.  Vesterålen barnevern har gjennom flere år levert gode resultater med tanke på lovkravene knyttet til arbeidet. Vesterålen barnevern har fokus på å finne gode løsninger for barn i deres familie og nettverk, blant annet gjennom utstrakt bruk av nettverksbasert undersøkelsesmetodikk og Familieråd.  De ansatte jobber godt og målretta for å oppfylle tjenestens hovedmål. Se gjerne hjemmesida vår vestbv.no

En barnevernkonsulentstilling med oppmøtested Andenes, de andre etter avtale.

Barnevernkonsulent

Vi har to ledige stillinger som kontaktperson/saksbehandler med hovedoppgaver i forhold til undersøkelse av bekymringsmeldinger og iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak.

Stillingens ansvarsområde:

 • Samtaler og samarbeid med barn, unge og deres familier
 • Den daglige jobben skjer i tett samarbeid med barnet og familien det gjelder, og ofte i nært samarbeid med andre instanser.
 • Gi gode og forsvarlige tjenester i henhold til lov, forskrifter og interne rutiner i samarbeid med barn og familier som mottar tiltak fra Vesterålen barnevern

Kvalifikasjonskrav for stillingene:

 • Primært master, alternativt bachelor, i barnevern eller sosialt arbeid
 • Sekundært annen helsefaglig eller pedagogisk utdanning på minimum på bachelornivå
 • Relevant videreutdanning er svært ønskelig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God arbeidskapasitet, god evne til selvledelse, fleksibilitet og egnethet for stillingen vektlegges
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter

Familieveileder

Stillingens ansvarsområde:

 • Tiltaksarbeid ihht Lov om barneverntjenester.  Dette innebærer blant annet å samarbeide med barnets og dets familie/fosterfamilie ved gjennomføring av endringstiltak og/eller kompenserende tiltak som er til barnets beste 
 • Systematisk kartlegging, observasjon og endringsarbeid i samarbeid med barn og familie/foresatte etter henvisning fra kontaktperson/barnevernkonsulent

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på master eller bachelornivå
 • Relevant videreutdanning er ønskelig
 • Det er svært ønskelig med kompetanse og erfaring i systematisk veiledningsmetodikk og/eller evidensbaserte veiledningsmetoder
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God arbeidskapasitet, god evne til selvledelse, fleksibilitet og egnethet for stillingen vektlegges
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter

Oppgavene som er opplistet, er ikke fullstendige.

Det må regnes med en del reising og ettermiddagsjobb knyttet til alle stillingene.  

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt i stillingene, med fokus på evnen til relasjonsbygging, selvledelse og målretta arbeid. Sertifikat er en forutsetning for ansettelse.

Da barnevernet er en sterkt kvinnedominert sektor oppfordrer vi spesielt menn til å søke stilling hos oss, jfr. kommunens “Handlingsplan for likestilling og mangfold”.

Vi tilbyr:

 • Selvstendig fleksibelt arbeid
 • Systematisk oppfølging av nyansatte
 • Fagutvikling er i fokus
 • Fleksitid
 • Fordelaktig pensjonsordning
 • Lønn i henhold til tariffavtale
 • Et inkluderende og profesjonelt arbeidsmiljø i en godt fungerende organisasjon med fokus på fag og fagutvikling

Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte barnevernleder Kari Mortensen på telefon 97 99 38 08 eller avdelingsleder Sissel Pedersen, tlf. 90 60 63 98.

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  

Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mangfold” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Vi gjør oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du å unnta søknaden offentlighet, må du skrive en begrunnelse, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Du finner et eget felt i søknadsskemaet for dette. Vi gir deg beskjed dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber deg skrive en søknad, og laste opp attester og vitnemål.

Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et jobbtilbud. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post hr@sortland.kommune.no.

Velkommen som søker!

Kontaktperson:

Kari Mortensen
mob: 979 93 808

Sissel Pedersen
mob: 906 06 398

Vesterålen barnevern

Vesterålen barnevern er en interkommunal barneverntjeneste for Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Tjenestens 37 årsverk skal gi gode faglige barneverntjenester til regionens ca. 32.000 innbyggere. Ansatte i barneverntjenesten har kontor og oppmøte i fem av de seks eierkommunene. Sortland kommune er vertskommune, og her ligger tjenestens hovedkontor i tidsriktige lokaler. Vesterålen barnevern som fagområde er organisatorisk plassert hos kommunalsjef oppvekst.

Siden etableringen har Vesterålen barnevern utviklet en moderne og differensiert tjeneste.
Vårt hovedmål er å sikre barn, ungdom og deres familier hjelp til rett tid, etter lov om barneverntjenester. Barnets beste er styrende og barnets stemme er tydelig i vårt arbeid. Vi jobber daglig med å skape gode, trygge og helhetlige løsninger for barn og unge, i nær samhandling med barnet, familien og nære nettverk, og andre tjenester med ansvar og kompetanse i forhold til barn.

Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside www.vestbv.no

Vesterålen barnevern – Familieveileder og Barnevernkonsulenter