BEIARN KOMMUNE
søker etter:
 
 

Kommunalleder helse og omsorg

Hvis dette kan være deg ønsker Yvonne og Ole Petter gjerne høre fra deg!

 

 

Beiarn kommune har ledig en spennende, viktig og utfordrende lederstilling der du får anledning til å være med på å påvirke tjenesteområdets og kommunens videre utvikling.

Kommunallederen inngår i rådmannens lederteam og skal som strategisk leder tenke helhetlig og styre etter tydelige mål og planer som er godt forankret. Sammen med resten av lederteamet skal kommunallederen gjøre helhetlige, overordna budsjettprioriteringer og lede de ulike tjenestene i en positiv retning.

Som øverste administrative leder for tjenesteområdet vil du ha ansvar for ca 100 ansatte. Tjenesteområdet er organisert på følgende vis:

 • Sykehjemmet
 • Hjemmetjenesten
 • Legekontor
 • Miljøtjenesten med rus/psykiatri
 • Helsestasjon med jordmortjeneste og folkehelse
 • NAV (den kommunale delen)

De viktigste ansvarsområder vil være å:

 • Sikre nødvendig og god individuell helsehjelp.
 • Legge til rette for at folk med omsorgsbehov får bo i egen bolig lengst mulig.
 • Utvikle og sikre helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Bidra til økonomisk trygghet og ivareta tjenesteområdets sentrale rolle i det overordnede samfunnsperspektivet, og bidra til at kommuneplanens målsetting om gode og trygge helse- og omsorgstjenester oppfylles.
 • Inspirere til og være pådriver for å videreutvikle tjenesteområdets tjenestetilbud, også ved å legge til rette for at man tar i bruk nye teknologiske løsninger.
 • Særskilt fokus på å profesjonalisere tjenesteområdet til å balansere god kvalitet på tjenestene innenfor tilgjengelige økonomiske rammer.
 • Legge til rette for god samhandling, gjennom dialog med interne og eksterne brukere og samarbeidspartnere.
 • Utrede og tilrettelegge for politiske utvalg samt iverksette politiske vedtak.

Ledelse

 • Verdigrunnlaget for Beiarn kommune baserer seg på vilje, åpenhet, stolthet og samhold. Lederne skal identifisere seg med og lede i tråd med disse verdier.
 • Som leder er du synlig, tydelig og handlekraftig.
 • Som strategisk leder i rådmannens team tenker du helhet og måloppnåelse, medvirker til helhetlige, overordnede budsjettvurderinger og prioriteringer av ressursene.
 • Som leder er du dynamisk og endringsvillig, som inspirerer og er pådriver for utvikling av helsetilbudet i Beiarn kommune. Du er i stand til å lede et spennende tjenesteområde som er i stadig utvikling. Framtidige trender i og krav fra samfunnet krever fremtidsrettede løsninger.
 • Som god personalleder er du samarbeidsorientert, god på kommunikasjon, handlekraftig med klare forventninger til medarbeiderne. Du informerer og gir tilbakemeldinger, støtter, utvikler og forankrer en offensiv og moderne arbeidsgiverpolitikk med personalutvikling, organisasjonsutvikling og lederutvikling i alle ledd i organisasjonen. Du er en lagbygger med evne til å gjøre andre gode.
 • Som leder i en politisk styrt organisasjon er du budbringer av kommunens policy og profilerer tjenesteområdet og kommunen på en god måte. Utreder og tilrettelegger for gode politiske prosesser og iverksetter politiske vedtak.

Utdanning

 • Grunnleggende helsefaglig eller sosialfaglig utdanning kreves. 
 • Relevant høyere utdanning på høgskole- eller universitetsnivå og lederutdanning er sterkt ønsket.
 • Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli vektlagt.

Arbeidserfaring

 • Relevant ledererfaring med dokumenterte resultater
 • Erfaring med organisasjonsarbeid og endring
 • Kunnskap om lovverk og saksbehandling i offentlig sektor
 • Erfaring fra budsjettering/oppfølging/rapportering

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • God pensjonsordning
 • Mange dyktige og trivelige medarbeidere
 • Mulighet for dekning av flytteutgifter
 • Tilrettelegging av evt. bolig og barnehageplass
Søknadsfrist: 23. oktober 2022

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

Kontakt Yvonne eller Ole Petter for en uforpliktende prat.

OLE PETTER NYBAKK
Rådmann
mob. 419 15 091
ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no

YVONNE BELL
HR-SJEF
mob. 404 46 027
yb@beiarn.kommune.no

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetslova § 25. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd, og gitt anledning til å trekke søknaden.

Om Beiarn

Beiarn kommune ligger rett nord for polarsirkelen, og 10 mil unna kulturbyen Bodø med flyplass, jernbane og havn. Kommunen har en levende landbrukskultur, og har sterke tradisjoner for jakt, fangst, fiske og lefsebaking. Vi leverer gode velferdstjenester, og alle som bor her er verdifulle og viktige.

Kommunen har mange alpine fjelltopper, og øvre Beiardalen er etter hvert blitt et kjent sted som et skiparadis.
Beiarn er også særlig kjent på grunn av det gode laksefisket fra medio juni til september, og Beiarelva er av de beste i Norge på både laks og sjøørret. 
Vi bor trygt og har muligheter for allsidig friluftsliv rett utenfor stuedøra. Her er det godt å høre til.

Kommunalleder helse og omsorg – Beiarn kommune