Vesterålen barnevern

Leder av Vesterålen barnevern

Vi søker en erfaren og engasjert leder til å lede barnevernstjenesten for Vesterålen og Lødingen.

Søknadsfrist: 5. mars 2024

Sortland kommune er vertskommune for Vesterålen barnevern, som er en interkommunal barneverntjeneste.  Vesterålen barnevern leverer gode barnevernstjenester til kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes kommune.

Leder av Vesterålen barnevern

Fra juni 2024 er det ledig 100 % fast stilling som leder av barnevernstjenesten. Tiltredelse etter avtale.

Vi ønsker en erfaren og engasjert leder til å lede barnevernstjenesten for Vesterålen og Lødingen. Vi ønsker en barnevernleder som er aktiv i arbeidet med å utvikle og iverksette oppvekstreformen videre, som evner å gå foran i arbeidet med å videreutvikle den interkommunale tjenesten. En slik leder vil inspirere og motivere interne og eksterne medarbeidere og samarbeidspartnere. Vi trenger en leder som evner å se hele oppvekstfeltet, samtidig som hen skal særskilt ivareta barnevernets perspektiv.

Vesterålen barnevern er en fremoverlent tjeneste med stort fokus på å ivareta barneperspektivet i alt arbeid som gjøres. Tjenesten har søkelys på fagutvikling og kompetanseheving i tråd med ny barnevernlov og nasjonale føringer for øvrig. Tjenesten er opptatt av gode og sømløse overganger mellom teamene slik at brukerperspektivet blir ivaretatt på best mulig måte. Tjenesten jobber seg mot framtidens barnevern med fokus på tidlig innsats, gode tiltak i hjemmet, styrking av foreldreferdigheter og bruk av nettverksbaserte metoder i barnevernundersøkelsen og tiltak.

Barnevernleder har det totale fag-, personal- og økonomiansvar for hele tjenesten, og rapporterer til kommunalsjef oppvekst i Sortland kommune. 

Vesterålen barnevern har pr. i dag 37 årsverk og jobber etter spesialistmodellen.  Kontoret består av barnevernleder, fagleder/stedfortreder, advokat, fire avdelingsledere med fag- og personalansvar, kontaktpersoner, familieveiledere og kontorfaglig ansatt.  De ansatte har oppmøtested i fem av de seks kommunene. 

Arbeidsoppgaver:

 • Strategi- og utviklingsarbeid
 • Overordnet barnevernfaglig ansvar og oppgaver
 • Overordnet budsjett- og økonomiansvar, herunder rapportering til alle kommunene
 • Ledelse og personalansvar
 • Bidra til en god samhandlingsstruktur som sikrer helhetlige tjenester for barn og unge i Vesterålen og Lødingen
 • Videreutvikle samhandling og samarbeid med oppvekstfeltet i Vesterålen og Lødingen

Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets-/ høgkoleutdanning i samsvar med lov om barnnevern § 15-6
 • Ledererfaring fra barnevernsfeltet eller tilsvarende tjenester
 • God kjennskap til lovverk og retningslinjer innen barnevern
 • Sterke kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
 • Evne til strategisk tenkning og problemløsning
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
 • En fordel med god kunnskap om og erfaring fra offentlig sektor og det samfunnsoppdraget som ligger til kommunene

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å lede og motivere ansatte
 • Du er en trygg og raus leder som evner å ta beslutninger
 • Du har sterke kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Du har evne til helhetstenking og effektiv ressursforvaltning

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og meningsfull lederstilling i engasjert miljø
 • En lederstilling med mulighet til å påvirke utviklingen av fagfeltet med fokus på tidlig innsats og laget rundt barnet.
 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i barnevernet, må det leveres politiattest ikke eldre enn tre måneder. 

Tiltredelse etter avtale.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Vi gjør oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må du begrunne hvorfor, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du skriver begrunnelsen i et eget felt i vårt søknadsskjema. Vi gir deg beskjed dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber deg fylle ut søknadsteksten, og laste opp attester og vitnemål. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et jobbtilbud.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Søknadsfrist: 
5. mars 2024

Velkommen som søker!

Kontaktperson:

Erik Strand
kommunalsjef oppvekst
mob: 474 62 694

Vesterålen barnevern

Vesterålen barnevern er en interkommunal barneverntjeneste for Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Tjenestens 37 årsverk skal gi gode faglige barneverntjenester til regionens ca. 32.000 innbyggere. Ansatte i barneverntjenesten har kontor og oppmøte i fem av de seks eierkommunene. Sortland kommune er vertskommune, og her ligger tjenestens hovedkontor i tidsriktige lokaler. Vesterålen barnevern som fagområde er organisatorisk plassert hos kommunalsjef oppvekst.

Siden etableringen har Vesterålen barnevern utviklet en moderne og differensiert tjeneste.
Vårt hovedmål er å sikre barn, ungdom og deres familier hjelp til rett tid, etter lov om barneverntjenester. Barnets beste er styrende og barnets stemme er tydelig i vårt arbeid. Vi jobber daglig med å skape gode, trygge og helhetlige løsninger for barn og unge, i nær samhandling med barnet, familien og nære nettverk, og andre tjenester med ansvar og kompetanse i forhold til barn.

Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside www.vestbv.no

Vesterålen barnevern – Leder