Sortland kommune

Ledig stilling som sykepleier i Nattjenesten – stillingsstørrelse og turnus etter ønske! Gode lønnsvilkår.

Søknadsfrist: 7. mars 2024

Vi søker dyktig og erfaren sykepleier fast stilling på natt

Vi har 2 ledige stillinger i Nattjenesten og søker vår nye kollega!

Disse er i utgangspunktet på 66% (Nattpatruljen) og 63% (inne på Lamarktunet). Arbeid hver 3.helg. Men om du ønsker større stillingsprosent er det stor mulighet for å innfri individuelle ønsker.

Inne på Lamarktunet sykehjem er det 4 avdelinger med en ansatt på hver avdeling på natt. De som jobber inne i nattjenesten rullerer mellom 3 avdelinger mens nattpatruljen rullerer mellom den fjerde avdelingen og å være ute. I Nattpatruljen er halvparten av nettene ute hvor du bistår hjemmeboende med behov for helsetjenester, og resterende netter inne på Lamarktunet. Rulleringa er trukket frem som en styrke i nattjenesten, og noe de ansatte er svært fornøyd med.

Vi har en faglig dyktig gjeng og ønsker oss flere kollegaer for å bidra til å gi gode tjenester for våre innbyggere. Alle våre faste ansatte har helsefaglig utdanning som sykepleier, hjelpepleier eller helsefagarbeider. Vi har som mål at det skal være flere sykepleiere på jobb hver natt, og legevakta er tilgjengelig for konferering. 

Sortland Kommune er godt i gang med å ta i bruk velferdsteknologi. Vi har flere RoomMate både inne på Lamarktunet og ute. I tillegg har vi GPS, døralarmer og digitale trygghetsalarmer ute i hjemmene. Velferdsteknologien avlaster de ansatte, og gjør at du heller kan bruke tiden din der du faktisk trengs. God opplæring vil bli gitt slik at du skal føle deg trygg før du starter i egen turnus.

Vi vet natta er ei sårbar tid siden dere er færre ansatte tilgjengelig. Vi har stort fokus på et inkluderende arbeidsmiljø hvor vi hjelper hverandre på tvers av avdelingene selv om du er ute eller inne. Det er felles rapport hver natt og snu-rundene tas sammen. Velferdsteknologi har gjort oss veldig mobile, så det er lav terskel for å bistå hverandre på annen avdeling.

Ta veldig gjerne kontakt for å høre mer om hva jobben innebærer, eller andre spørsmål du måtte ha. 

Ved eventuelle ledige stillinger som sykepleier i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver:

 • Nødvendig helsehjelp, samt personlig bistand under stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk
 • Må påregnes å bli utkalt på akutte oppdrag
 • Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak, samt evaluere sykepleien til den enkelte pasient
 • Samarbeide med pårørende og samhandling med interne og eksterne instanser
 • Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon samt delta i veiledning og opplæring av kollegaer/studenter
 • Medansvar for en forsvarlig forvaltning av avdelingens ressurser
 • Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Det er ønskelig med relevant videreutdanning innen demens, palliasjon, geriatri, eller akuttsykepleie, og dette vil kompenseres.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å samarbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking
 • Har generell god digital kompetanse, og kan tilegne deg fagsystemer som vi til enhver tid bruker i Sortland kommune
 • Førerkort klasse B

Det legges stor vekt på egnethet

Egenskaper:

 • En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger
 • Kan jobbe selvstendig og i team, samt ha god fremdrift i arbeidet
 • Ser din sykepleierolle i samspill med andre kollegaer i avdeling
 • Trives i et aktivt og effektivt arbeidsmiljø, med fokus på kvalitetsforbedring
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Krav til språkkunnskaper:

God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

Sortland kommune tilbyr nyansatte eksterne sykepleiere et rekrutteringstilskudd på kr. 100 000,- ved tilsetting i 100 % fast stilling. Deltidsansatte godtgjøres ut fra stillingsprosent. Med nyansatte menes førstegangsansettelse i fast stilling. Beløpet utbetales som et engangsbeløp etter gjennomført prøvetid, og forutsetter bindingstid til kommunen i 2 år etter endt prøvetid.

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • 75.000kr i natt/alene tillegg for sykepleiere

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune
alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller
etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du
unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Kontaktperson:
Maria Sobarzo
971 01 167

Sortland kommune Nattjenesten

Nattjenesten yter hjelp og bistand om natten til hjemmeboende i hele kommunen og til beboerne på Lamarktunet Bo- og Rehabiliteringssenter.

Sortland kommune – Sykepleier fast stilling på natt