Notice: Undefined index: file in C:\inetpub\wwwroot\wordpress\wp-frantz\wp-includes\media.php on line 1675

Vi søker:
Avdelingsdirektør Cyberforsvarets IT-avdeling

Stillingen inngår i Cyberforsvarets ledergruppe.

Vil du lede etablering og utvikling av ny avdeling i Cyberforsvaret?

Forsvarssektoren står overfor store omstillinger hvor blant annet Forsvarets sentrale IT skal samles og organiseres i Forsvaret. I denne forbindelse vil det etableres en ny avdeling i Cyberforsvaret bestående av personell fra Forsvaret og Forsvarsmateriell som skal ha ansvaret for Utvikling, Drift og Vedlikehold for Forsvarets IT. Stillingen inngår i Cyberforsvarets ledergruppe.

Du vil få ansvaret for transformasjon av organisasjonen «fra siloer til hybrid organisering» basert på en kombinasjon av produktorganisering og funksjonell organisering, hvor hovedelementer baseres på brukernær utvikling og DevSecOps. 

Som leder for Utvikling, Drift og Vedlikehold av Forsvarets IT, vil du ha ansvar å levere moderne og relevante IT-tjenester til Forsvaret i fred, krise og krig. Du vil være med på å utvikle virksomheten på viktige områder og behandle komplekse faglige problemstillinger. Forsvarets IT skal transformeres, og du vil være sentral i dette arbeidet. 

Vi søker en kandidat med omfattende strategisk ledererfaring fra utvikling av teknologiorganisasjoner, hvor omfattende endring av organisering og arbeidsprosesser har vært sentralt. Videre må du ha teknologikompetanse til å kunne sette agenda og retning, engasjere en teknologitung organisasjon, og være en relevant teknologi-toppleder i møte med alle dine omgivelser. Du må kunne vise til relevante resultater under din ledelse, og du vil i den aktuelle stillingen få ansvar for tidsriktige tjenester og leveranser som bidrar til økt operativ evne for Forsvaret.  

Arbeidsoppgaver

Med denne stillingen følger disse oppgaver:

 • Ha ansvar for helhetlig utvikling, drift og vedlikehold (UDV) av sentrale IT-løsninger i Forsvaret
 • Samarbeide tett med ledelsen i Cyberforsvaret og Forsvaret i etablering av en robust UDV enhet i Forsvaret og bidra aktivt i utvikling av den
 • Videreføre og videreutvikle godt samarbeid mellom enhetene i UDV, på tvers i Cyberforsvaret, og med andre organisatoriske enheter i forsvarssektoren, for å sikre at brukerbehov blir ivaretatt i utviklingsprosessene
 • Utvikle og lede en organisasjon som leverer gode løsninger for økt operativ evne for Forsvaret
 • Etablere, implementere og utvikle en organisasjon med smidige arbeidsprosesser og metoder som sikrer effektive leveranser av IT-løsninger som er i tråd med brukernes og organisasjonens behov i fred, krise og krig
 • Utarbeide råd til Forsvarets ledelse innen eget fagområde

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen IT-relatert område
  • Annen utdanning i kombinasjon med lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Solid kompetanse og erfaring fra strategisk og operasjonell ledelse i store teknologi organisasjoner
 • Betydelig erfaring med å lede transformasjonsprosesser i komplekse organisasjoner og evne til å gjennomføre organisatoriske endringer. God resultatoppnåelse må kunne dokumenteres. Den rette kandidaten har god forståelse for samspill mellom mennesker, teknologi og organisasjon
 • Ha erfaring med komplekse plattformer og infrastruktur med betydelig sikkerhetskrav samt erfaring med IT styring i liknende organisasjoner (herunder arkitekturstyring, sikkerhetsstyring, kvalitets- og virksomhetsstyring, ressurs- og porteføljestyring mm)
 • Strategisk kompetanse fra utvikling og modernisering av plattformer og infrastruktur
 • Kunne uttrykke seg meget godt på norsk og engelsk – både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med personalledelse av høyt kompetente medarbeidere innen teknologi og drift
 • Kjennskap til forsvarssektoren spesielle operative virksomhet og ansvar er ønskelig

Sikkerhetsklarering på nivå STRENGT HEMMELIG og NATO Cosmic Top Secret er en forutsetning for å ha stillingen.

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider og skaper gode relasjoner med interne og eksterne fagmiljøer
 • Du leder mennesker gjennom retning og inspirasjon, og bidrar til deres utvikling gjennom delegering og ansvarliggjøring
 • Du viser initiativ og tar ansvar for gjennomføring og resultater
 • Du er metodisk, systematisk og planmessig i din ledelse
 • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte

Vi tilbyr

 • Cyberforsvaret, Forsvarets IT-avdelingen vil bli lokalisert i Oslo-Kolsås-området
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og spennende faglige utfordringer
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode låne-, pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen vil bli lønnet som avdelingsdirektør, stillingskode 1060 (fra kr. 1.100.000 til kr. 1.300.000). Stillingen faller i tillegg inn under lederlønnsordningen i Forsvaret. For spesielt godt kvalifiserte søkere vil høyere lønn kunne vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.

Karantene og saksforbud kan ilegges iht. karanteneloven.

For nærmere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Cruit as, Rune Frøyslie, telefon +47 402 82 150, eller Sjef Cyberforsvaret Halvor Johansen, telefon +47 934 84 903.

Arbeidssted: Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås

Søknadsfrist er 23.08.2024.

Rune Frøyslie
Rådgiver i Cruit
rune.froyslie@cruit.no
+47 402 82 150

Sjef Cyberforsvaret
Halvor Johansen
+47 934 84 903


Slik søker du

 • Søknad sendes elektronisk via linken på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester. Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med Offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om å bli unntatt søkerlisten ikke innvilges.
 • Etter søknadsfristen vil det også bli utarbeidet utvidet søkerliste, av cv-opplysninger som registreres i portalen av søkeren. Alle søkere har rett på å gjøre seg kjent med utvidet søkerliste.
 • Forsvaret ønsker at arbeidsstyrken avspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.
 • En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte. Mer informasjon om vilkår for sikkerhetsklarering finner du på  Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Avdelingsdirektør Cyberforsvarets IT-avdeling – Forsvaret – CRUIT