HR-drift, HR-utvikling, læring, autonomi og motivasjon

HR sjef

Administrasjon – Salten Brann IKS

Vil du være med på å ta et tydelig lederansvar for å utvikle brann- og redningstjenesten i Saltenregionen? Da kan denne jobben være noe for deg.

Salten Brann IKS søker en helhetstenkende og utviklingsorientert HR-sjef. Stillingen medfører ansvar for å utvikle og drifte selskapets HR og personalfunksjon samtidig som den vil være en viktig støttefunksjons for driften av selskapet med fokus på utvikling av menneskelige ressurser da kravene til omstilling øker. Stillingen vil gi en bred kontaktflate internt og delvis eksternt, og krever god ledererfaring fra HR.

HR-sjefens primære ansvarsoppgave er å 1) bidra til at selskapet leverer effektive lovpålagte tjenester innenfor vedtatte økonomiske rammer samt 2) sikre at selskapet har nødvendig kvalifisert arbeidskraft innenfor tjenesteområdene a) brannforebygging i Salten, b) nødmeldetjenesten for brann i Nordland og c) beredskapstjenesten (brann og redningsressurser) i Salten. HR-lederen inngår i selskapets ledergruppe og skal være i tett dialog med daglig leder og avdelingslederne. Det legges stor vekt på tverrsektorielt samarbeid mellom selskapets ansvarsområder.

Tiden framover vil bli preget av flere store endringer og derfor skal vår framtidige HR-leder skal være aktiv innen
nettverksbygging. Det forventes en del reiseaktivitet.

Overordnede ansvarsoppgaver
HR drift

 • Sikre nødvendig veiledning og støtte til linjeledernes personalledelse (ansette, utvikle og avvikle)
 • Initiere, legge til rette for å følge opp tiltak innen medarbeiderutvikling
 • Utvikle og koordinere gjennomføring av ledertrening for selskapets ledere
 • Sikre pålitelig og relevant informasjon og kommunikasjon internt i selskapet
 • Ansvar for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere, sammen med øvrig ledelse
 • Ivareta selskapet arbeidsgiverrolle samt primærkontakt for hovedtillitsvalgte
 • Være pådriver for å utvikle effektive digitale arbeidsprosesser og relevante dataverktøy
 • Påse at HMS-krav ivaretas av organisasjonen i tråd med gjeldende lover og regler
 • Gjennomføre ulike HR kartlegginger samt nødvendig oppfølging av arbeidsmiljø kartlegginger


HR utvikling

 • Medansvarlig for helhetlig og strategisk forvaltning og utvikling av de menneskelige ressurser
 • Strategisk kompetanseutvikling
 • Videreutvikle dagens HR-funksjon i tråd med selskapets vedtatte virksomhetsstrategi og budsjetter
 • Bidra til å styrke og videreutvikle organisasjonskulturen

Arbeidserfaring/kompetanse

 • Relevant utdanning på høyskole- /universitetsnivå, innen HR, juss, administrasjon, organisasjon eller ledelse
 • Relevant ledererfaring kreves. Gjerne innen omstilling, digitalisering, rekruttering og medarbeiderutvikling
 • Solid HR faglig kompetanse
 • Erfaring fra lønnsforhandlinger på virksomhetsnivå
 • Dokumentert gjennomføringsevne og måloppnåelse
 • Meget gode kunnskaper innen norsk språk er påkrevd, både skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper er også ønskelig
 • Gode digitale ferdigheter innen ledelse av digital arkitektur, web-verktøy og MS-office
 • Relevante resultater må kunne framvises

Personlig egnethet

 • Vedkommende er en god menneskekjenner og verdsetter dialog
 • Stillingen krever en person som besitter gode analytiske evner
 • Rett person viser initiativ for andres ansvarsområde og tenker helhetlig
 • Vedkommende har høy grad av gjennomføringsevne
 • Stillingen stiller krav til selvstendighet og evne til å koordinere og organisere arbeidsprosesser

Vi tilbyr
En meget interessant jobb med stor betydning for samfunnssikkerheten for brann- og redningstjenesten for kommunene i Saltenregionen. Det tilbys lønn etter avtale i henhold til kommunal hovedtariffavtale. Stillingen rapporterer til daglig leder / brann- og redningssjef i Salten Brann IKS og inngår i selskapets ledergruppe.

Annet
• Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil bli kartlagt og dermed inngå i vurderingen.
• Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uansett alder, kjønn og funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.
• Alle søknader skal registreres digitalt gjennom vårt rekrutteringssystem.
• Aktuelle søkere må ha tilfredsstillende politiattest.
• Stillingen krever sikkerhetsklarering på begrenset nivå.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i Salten Brann IKS gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven. Ønske om unntak fra offentlighet må søkes særskilt og lastes opp som eget vedlegg til søknaden. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju etter nærmere avtale.

Søknadsfrist: 04.01. 2024

Harriet A. Havdal
Essensi AS
Tlf. +47 477 53 589
E-post: Harriet.havdal@essensi.no

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder
Tlf. +47 916 90 982
E-post: per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no

Salten Brann IKS er et interkommunalt brann- og redningsselskap som eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Værøy og Sørfold. Det er til sammen 380 medarbeidere i selskapet hvorav over 300 av disse er deltidsstillinger.
Regionen har over 80 000 innbyggere med stor geografisk utstrekning. Selskapet har også ansvaret for 110-nødmeldetjenesten, som er samlokalisert med politiets operasjonssentral og AMK, for til sammen 41 kommuner i Nordland, en befolkning på 240 000 innbyggere.
Selskapets hovedkontor er i Bodø i flotte lokaler på Albertmyra.

HR sjef – Salten Brann IKS – Essensi AS