Internrevisor

Er du den som skal etablere og utvikle internrevisjon hos oss?

Om stillinga

Vi søker ein dyktig person til å utvikle ein moderne internrevisjon som bidrar til at vi når måla våre og etterlever regelverk, eigarkrav og dei andre kvalitetskrava.

Vi ønsker deg med erfaring frå internrevisjon, verksemdstyring eller internkontroll som kan bygge opp internrevisjon hos oss og gjennom dette bidra til å forbetre og utvikle verksemda.

Som internrevisor vil du planlegge og gjennomføre interne revisjonar, koordinere og delta i revisjonsaktivitetar, utarbeide det årlege revisjonsprogrammet vårt og utvikle og vedlikehalde revisjonsmetodikken. Du vil gjennomføre både stadfestingsoppdrag og rådgivingsoppdrag, enten sjølv eller ved kjøp av revisjonstenester.

Arbeidsoppgåver

 • leie og rapportere revisjonsoppdrag etter årsplan for interne revisjonar
 • bidra til revisjonsaktivitet på fleire nivå i organisasjonen gjennom kursverksemd, opplæring og nettverksbygging
 • hjelpe med rådgiving i spørsmål innan fagområdet
 • sørge for å heile tida vere oppdatert om aktivitet verksemda

Kvalifikasjonar

Du må ha

 • 3-5 år med relevant utdanning frå høgskole eller universitet. Realkompetanse med særskild relevans for stillinga kan kompensere for noko av utdanningskravet
 • erfaring frå etablering eller revisjon av system for verksemdstyring, internkontroll, risikostyring eller etterleving
 • god erfaring med å hente inn informasjon og med å presentere og formidle resultat
 • du beherskar norsk godt og har veldig gode kommunikasjonsevner både munnleg og skriftleg

Det er også fint om du har

 • erfaring og sertifisering innan revisjon/internrevisjon
 • god kjennskap til offentleg forvaltning og internrevisjon/internkontroll
 • god kjennskap til anerkjende standardar innan fagområda (for eksempel IIA-standardane og etiske krav)
 • erfaring med forbetring og utvikling av verksemder
 • erfaring frå etablering eller revisjon av system innan informasjonssikkerheit og kvalitet

Personlege eigenskapar

 • du har høg integritet og god vurderingsevne
 • du samarbeider godt i team og bidrar til deling av kunnskap
 • du er sjølvstendig, initiativrik og analytisk
 • du er strukturert, faktabasert og har ein effektiv arbeidsform

Vi legg stor vekt på personleg dugleik.

Vi tilbyr

 • eit godt arbeidsmiljø med uformell tone og stor vilje til å skape noko saman
 • interessante og utfordrande oppgåver innan digitalisering og forenkling av Noreg
 • gode moglegheiter for kompetanseheving og fagleg utvikling
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • godt og rimeleg kantinetilbod, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er ei av landet sine beste pensjonsordningar, med gunstig bustadlån og gode forsikringsordningar
 • hjelp til å skaffe bustad

Det er ein føresetnad at den som blir tilsett kan autoriserast for AVGRENSA i samsvar med sikkerheitslova.

Stillinga er løna som seniorrådgivar med ei årsløn frå kr 573 900-935 300 avhengig av kvalifikasjonane dine. Prøvetida er seks månader.

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfald er ein styrke og vi ønsker medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra til endå betre oppgåveløysing. Vi vil legge til rette for medarbeidarar som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalle inn minst ein søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkar i desse gruppene, det vil seie positivt særbehandla på denne måten, må søkaren oppfylle visse krav. Les meir om krava på Arbeidsgjevarportalen.

Vi oppmodar søkarar til å krysse av i jobbportalen dersom dei har funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Kryssa i jobbsøkarportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlege verksemder rapporterer i sine årsrapportar.

Generelt

Brønnøysund er ein hyggeleg liten kystby sør på Helgeland med korte avstandar til jobb, fritids- og servicetilbod, og har gode kommunikasjonsmoglegheiter nord- og sørover. Brønnøy kommune tilbyr gratis barnehageplass og SFO til tilflyttarar. Ordninga gjeld fram til  31.12.2023.

For deg som er glad i naturen er Brønnøysund ein perfekt base for å kome seg ut. Det er kort veg til flotte opplevingar på land, i fjellet og skjergarden. Det er to treningssenter i byen, fleire idrettslag og vi har Nordland sin største klatrehall. Her er det små restaurantar med god, kortreist mat og kaffibar med kunstutstilling for å nemne noko.

Dersom du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du grunngi dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjorde sjølv om du har bedd om å ikkje bli oppført på søkarlista, men du vil bli varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir tatt til følge.

Du må laste opp relevante vitnemål og attestar for å bli vurdert som søkar. Vitnemål og/eller karakterutskrifter hentar du frå vitnemålsportalen på Jobbnorge. Har du utdanning frå utlandet legg du ved godkjenning frå NOKUT.

Ta gjerne kontakt

Dersom du har spørsmål om stillingane kan du ta kontakt med
fagdirektør Frode Åsmund Granås på tlf. 948 84 029.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktast på tlf.: 75 54 22 20 eller e-post: kundeservice@jobbnorge.no

Søknadsfrist: 12. mars 2023

Om stillinga

Vi søker ein dyktig person til å utvikle ein moderne internrevisjon som bidrar til at vi når måla våre og etterlever regelverk, eigarkrav og dei andre kvalitetskrava.

Vi ønsker deg med erfaring frå internrevisjon, verksemdstyring eller internkontroll som kan bygge opp internrevisjon hos oss og gjennom dette bidra til å forbetre og utvikle verksemda.

Som internrevisor vil du planlegge og gjennomføre interne revisjonar, koordinere og delta i revisjonsaktivitetar, utarbeide det årlege revisjonsprogrammet vårt og utvikle og vedlikehalde revisjonsmetodikken. Du vil gjennomføre både stadfestingsoppdrag og rådgivingsoppdrag, enten sjølv eller ved kjøp av revisjonstenester.

KONTAKT
Frode Åasmund Granås

Fagdirektør
Tlf. 948 84 029

Internrevisor – Brønnøysundregistrene