Rådgiver vannområde

Rådgiver vannområde Sør- og Midt-Troms

Vi har fra 01.11.2024, ledig 100 % stilling som vannområdekoordinator for Sør- og Midt-Troms.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:
Harstad kommune har ansvaret for å ivareta stilling som interkommunal vannområdekoordinator for 13 kommuner i Sør- og Midt-Troms. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med Troms fylkeskommune. Arbeidsoppgavene er å være pådriver og koordinator for kommunenes arbeid med og oppfølging av vannforvaltningsplanen for vannregion Troms.

Videre skal vannområdekoordinator ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Være en felles ressurs og kompetanse for kommunene i vannområdene, herunder informere om vannmiljøets tilstand, påvirkninger og mulige tiltak, søke tilskuddsmidler til vannovervåkning og vannmiljøforbedrende tiltak og utarbeide vannområdevise oversiktsdokumenter.
 • Følge opp tiltak der kommunene er sektormyndighet med ansvar for vann, avløp, jordbruk og arealplanlegging langs vassdrag etc.
 • Koordinere vannforvaltningsarbeid mellom kommunene og gi råd i arealsaker som angår vassdrag og vannmiljø.
 • Bidra til lokal medvirkning, herunder involvering av lokale interessegrupper og bruk av lokal og erfaringsbasert kunnskap.
 • Sekretær for vannområdeutvalg.
 • Arbeide aktivt med formidling, medvirkning og informasjonsflyt mellom administrasjon, politikere og interessegrupper.

Arbeidet er basert på en felles arbeidsmodell som er gjennomført både nasjonalt, regionalt og lokalt. Nærmere informasjon om organisering av vannforvaltningsarbeidet på bl.a. regionalt og lokalt nivå finner du på Vannportalen.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter kandidater som har 3-5 årig utdanning på universitetsnivå innen samfunnsplanlegging eller naturvitenskap (f.eks. biologi, økologi, geografi eller naturforvaltning). Kandidater med annen relevat utdanning vil også bli vurdert. Relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet. Det er ønskelig med erfaring fra planarbeid og offentlig saksbehandling. 
 • Kandidater må ha førerkort klasse B.
 • Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet i rekrutteringen, hvor følgende vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel – evne til å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv – evne til å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • Gode evner til muntlig og skriftlig formidling gjennom bl.a ved framføring av planer og samarbeidspartnere

 Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass. 
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån.
  Se lenker for mer informasjon: https://www.husbanken.no/person/startlaan/ eller  https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktpersoner:
Elin M. Nikolaisen
Tlf: +47 909 52 002

Arbeidssted:
Drift- og utbygging

Adresse:
Asbjørn Selsbanesgate 9
9479 Harstad

Søknadsfrist: 05.08.2024

Tiltredelse: 01.11.2024

Drift- og utbygging

Harstad kommune

Rådgiver vannområde Sør- og Midt-Troms – Harstad kommune